|

СЪДИЯ ИВАНКА АНГЕЛОВА – ПОРЕДНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОРЪЧКИ НА ГЕРБ

 

Вместо да спрат скалъпения процес, в САС нама­лиха размера на сумите, които иска премиерът

Съдия Иванка Ангелова в САС не пожела да прекрати делото заради допуснатите процесуални нарушения

На фона на безсмислените спорове за реформа в съдебната система в понеделник Софий­ският апелативен съд (САС) намали размера на обезщетени­ята, които лидерът на АТАКА Волен Сидеров беше осъден да заплати на премиера Бойко Бо­рисов.

Министър-председателят съди Сидеров заради интервю, в което националистът заявя­ва, позовавайки се на публи­кации в медиите, че „Борисов е покровителствал и пряко се е облагодетелствал от канали за проститутки, наркотрафик и контрабанда“. Присъдените от Софийския градски съд обез­щетения са намалени от САС от 180 000 лева на 50 000 лева и от 25 000 лева на 20 000 лева, съобщиха от съда. След засе­данието на САС с председател Иванка Ангелова и членове Атанас Кемалов (докладчик) и Ася Събева стана ясно, че решението не е окончателно и може да се обжалва пред Вър­ховния касационен съд.

Стефан и Владимир Павло­ви, адвокатите на Сидеров, предупредиха за необичайно администриране на делото за клевета, заведено от Бойко Бо­рисов.

През август миналата година съдебен състав от Софийския градски съд (СГС) с председа­тел Теодора Нейчева присъди обезщетение от 180 хил. лв. на Борисов заради твърдения на лидера на АТАКА в интервю във в. „Монитор”.

Делото беше заведено неправомерно, без подписано пълномощно от ищеца Борисов

Коментарите, за които Сиде­ров е осъден на първа инстан­ция, са цитати от средствата за масова информация, изнесени данни от легия „Антимафия“, Становище на парламентарна­та комисия за „Авиоотряд 28“ и други информационни сай­тове. Съдия Нейчева, удобно за Борисов, не се е съобразила с професионалната експертиза на статиите. В хода на делото е направена експертиза на всич­ки статии от вещо лице, като то установява, че цялата инфор­мация, която Сидеров е комен­тирал, е налична в предоставе­ните по делото на съда 17 броя статии. Това не пречи на съдия Нейчева да приеме, че това са твърдения на Сидеров, а не по­зоваване на статиите.

Освен необичайно високата сума, присъдена на в полза на Бойко Борисов, решението на СГС се отличаваше и с друга особеност. Борисов предявява искове по Закона за задължени­ята и договорите, според кои­то е претърпял неимуществени вреди от четири различни твър­дения на Сидеров, публикувани в негово интервю от 7 юни 2013 г. за в. „Монитор“.

Четирите различни претен­ции на Борисов се събират в едно – единствено изречение на Сидеров. „Аз съм убеден, че Борисов също трябва да бъде подведен под отговорност за редица неща, които са прави­ли заедно (с Цветан Цветанов – б.а.). Най-крупните от тях са покровителство и пряко обла­годетелстване от контрабанда, канали за проститутки, наркот­рафик, а и в резултат е цял по­ток от черни пари, които прес­тъпната дейност осигурява“, заявява в интервюто си лидерът на АТАКА.

За изказването в рамките на едно интервю, са уважени 4 иска (т.е. приемат се 4 отдел­ни клевети) на Борисов, като за първите две твърдения са му присъдени по 50 хил. лв., а за третото и четвъртото по 40 хил. лв. Иначе казано – цялото изречение на Сидеров стру­ва 180 хил. лв. Не става ясно защо претенциите на Борисов са оценени с разлика от 10 хил. лв. помежду си от съда. Юрис­ти с дългогодишна практика по гражданско право, коментира­ха, че решението на съда да раз­дели на 4 различни самостоя­телни искове за клевета

едно цялостно изявление на ответника е необичайно и те не са срещали подобен подход досега.

Впоследствие Борисов по­дава жалба, с която настоява съдът да му присъди целия размер на иска – общо 200 хил. лв. Справка в системата на СГС показва, че въззив­ната жалба на премиера по­стъпва в съда на 4 септември миналата година, но е оставе­на без движение, като съдия Нейчева указва на жалбопо­дателя в едноседмичен срок да представи доказателства за внесена държавна такса по сметка на Апелативния съд в размер на 400 лв., в противен случай жалбата ще бъде вър­ната.

Следва второ разпорежда­не със същото съдържание от 24 ноември. Именно тази отсрочка, според адвокат Стефан Павлов не почива на закона. С други думи – още след първото разпореждане съдът е следвало да прекра­ти делото, заради липса на внесена държавна такса. Въ­преки това, обясни адвокат Павлов, делото е пратено в Софийския апелативен съд (САС), откъдето е върнато на долната инстанция заради липсата на внесена от Бори­сов държавна такса на 20 но­ември. Според системата на СГС премиерът внася дължи­мата държавна такса едва на 15 декември.

Пред журналисти адвокат Павлов предположи, че това отклонение от обичайната практика на съдилищата се дължи на „личността на Бо­рисов”. Защитникът на пре­миера Елена Петрова също призна, че делото е админи­стрирано и пратено до САС без платена държавна такса и че действително съдебни­ят състав на СГС е допуснал пропуск.

На 16 юни в заседанието на САС стана ясно, че към скалъпеното дело след пре­ценка на съдебния състав е присъединено и друго дело за клевета. То е заведено от Бо­рисов срещу Сидеров, отново заради същото интервю пред в. „Монитор”, както и заради изказване на Сидеров в куло­арите на парламента.

По това дело лидерът на АТАКА е осъден от състав на СГС с председател Асен Во­деничаров да плати на преми­ера 25 хил. лв. заради думите му: “Има сериозни данни, че точно с тези самолети, как­то и с военни, са изнасяни огромни количества пари, в кеш – въпросните потоци от пари, и са внасяни по банко­ви сметки в Ливан. Това са го правили Цветанов и Борисов лично и чрез техни подставе­ни лица – Пашата”.

Въз основа на показанията само на един свидетел – пиар на Борисов, съдът присъжда още 25 хил. лв. обезщетение на лидера на ГЕРБ заради изказване на Сидеров от 6 юни 2013 г. в кулоарите на Народното събрание, в което той казва: “С тези самоле­ти включително са изнасяни пари в чужбина от управля­ващите”.

По това дело обаче Бори­сов не обжалва размера на обезщетението, въпреки че съдия Воденичаров не при­съжда целия размер на иска.