|

СЪДИЯ ТЕОДОРА НЕЙЧЕВА ПОГАЗИ ГРУБО ЗАКОНА, ЗА ДА УСЛУЖИ НА БОРИСОВ

 

Съдия Теодора Нейчева допусна разглеждане на делото на първа инстанция без платени такси и пълномощно от ищеца Бойко Борисов

Съдия Теодора Нейчева, която наложи на първа инстан­ция космическите обезщетения от 180 000 лева в полза на Борисов, беше командирована от Разград в Софийския град­ски съд и без конкурс започна работа в СГС. Назначението й е лично от приятелката на Цветан Цветанов – Владимира Янева, която бе председател на Софийския градски съд, а сега е подсъдима за това, че като съдия и председател на СГС 2 пъти е разрешила противозаконно използване и продължаване на специални разузнавателни средства. Вла­димира Янева иска специално за Нейчева закриване на щата в Разград и откриване на такъв в СГС.

Преди това Нейчева прави серия неуспешни опити да бъде назначена в СГС.

Политическа партия АТАКА вече сезира ВСС за корупция и нарушения на близката до Цветанов съдия Нейчева. ВСС бе за корупционни схеми, зави­симости и изпълняване на по­литически поръчки и от съдия Асен Воденичаров, който на първа инстанция присъди вто­рото обезщетение от 25 000 лв.

През 2005 г. ВСС назначава без конкурс за съдия в СГС районен съдия Асен Водени­чаров, който има стаж в СРС по-малко от една година, който е абсолютно недостатъчен и не отговаря на изискванията за СГС. Асен Воденичаров е син на член, по това време, на ВСС проф. Александър Воденича­ров. Назначението на Асен Во­деничаров е също без конкурс.

Воденичаров-старши е бил сътрудник в парламентарната комисия по местно самоупра­вление и регионална политика в 41-вото НС. Назначен е от председателя на комисията Любен Татарски от ГЕРБ. На 10 януари 2013 г. ВСС, с домини­раща парламентарна квота от ГЕРБ, повишава Асен Водени­чаров в ранг „съдия във ВКС и ВАС”. Не е случайно, че делата на Борисов срещу Сидеров се разпределят точно на тези два­ма съдии, близки до ГЕРБ.

Съдиите Асен Воденичаров и Теодора Нейчева праворазда­ват в противоречие с решения на Конституционния съд на Република България, според които всеки има право да полу­чава и разпространява инфор­мация за публични личности, каквато е Борисов, ако се бази­ра на широко разпространена в публичното пространство ин­формация. Това право следва от основното право, записано в Конституцията на Република България – правото на мнение.

Очевидно е, че двамата съдии – Асен Воденичаров и Теодора Нейчева, които са назначени в СГС без конкурс и са протектирани от ГЕРБ, из­пълняват политически поръчки на ГЕРБ срещу Сидеров. Те об­служват интересите на покро­вителите си с ясното съзнание, че на по- висока инстанция решенията им неминуемо ще бъдат отменени