|

БЛАГОЙ ДУНКИН, КАНДИДАТ-КМЕТ ЗА РАЗЛОГ: АТАКА Е ШАНСЪТ ЗА ПО- ДОБРОТО РАЗВИТИЕ НА ГРАДА

 

ИВЕЛИН НИКОЛОВ, АЛФА ТВ

Искам да достигна до всеки гражданин и да разбера неговите проблеми, за да насочим общинската администрация към решаването им, заяви Дункин

- В момента как се управлява община Разлог?

- ГЕРБ, която пре­тендира за европейско развитие на България, управлява непрозрачно община Разлог. Кметът не допуска гражданите до общинската админи­страция, не посещава подопечните му населе­ни места, няма го общу­ването с гражданите.

Вече пет мандата съм общински съветник. То­ва, което се случва през последните години, е тревожно за демокраци­ята в България. На час­тичните местни избори през 2009 г. вотът беше опорочен от ГЕРБ. Тогава настоях пред магистра­тите за повторно пре­брояване на бюлетините, но ми беше отказано.

- Прозрачно ли се усвояват европейските средства?

- В момента се оп­равят горски пътища за 18 млн. лв. Сами си дайте отговор. Големите проекти не се изпълня­ват от местни фирми, а разложките изпълняват дребни дейности като подизпълнители.

Ще ви дам пример: МБАЛ спечели проект, на който всички граж­дани се зарадваха, на стойност 3, 513 млн. лв. за ново оборудване. Дали струва толкова, не знам. Одитният доклад за 2013-2014 г. обаче показа, че тя е на загуба с 850 000 лв. На по­следното заседание на Общинския съвет, само преди няколко дни, уп­равителят на болницата докладва, че за първото полугодие здравното за­ведение има около 200 хил. лв. загуби. Това е тревожен факт. Кметът и Общинският съвет са виновни за това. Те трябва да следят за пра­вилното разходване на средствата.

- Смятате ли, че болница­та умиш­лено е водена към фалит?

- Отчетът на одитора е, че това здравно заве­дение е фалирало дру­жество. Предполагам, че идеята е да бъде прива­тизирана за жълти сто­тинки. Ориентировъчната оценка е на стойност около 4 млн. лв. Това е тревожно, защото тя об­служва четири общини. Хората от Разлог, Бан­ско, Белица и Якоруда не са от най-благоденства­щите.

- Има ли местен биз­нес в Разлог?

-Строителните фирми, които се занимаваха с изграждането на турис­тически обекти, бяха най-големият работода­тел. От две години насам обаче няма обекти. От тях бяха съкратени бли­зо 95% от хората, които бяха заети в този бранш. В момента гражданите на Разлог, които са трудово ангажирани, са заети предимно в дър­жавни и общински предпри­ятия, об­разование и детски градини, ня­колко шивашки цеха и дърводелски работилници.

- Какво ще проме­ните в управлението на Разлог, ако бъдете избран за кмет? Какво искате да постигнете?

- Искам да достигна до всеки един гражданин и да разбера неговите проблеми, за да насочим общинската администра­ция към решаването им. Въпреки твърденията за усвоени милиони ев­росредства, не виждам хората в Разлог да са започнали да живеят по-добър живот.