|

ВОЛЕН КЪМ ПОСЛАНИЦИТЕ: Вие сте корумпирани, не България!

 

НЯМА ДА СЕ ОТЧИТАМ ПРЕД ВАС, А САМО ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ОТСЕЧЕ СИДЕРОВ НА ВЪНШНАТА КОМИСИЯ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЧУЖДИТЕ ДИПЛОМАТИ

ПОЛИНА НАЙДЕНОВА

Френският посланик Ксавие Кабан си яде ноктите нервно по време на изказването на Сидеров

 

Лидерът на АТАКА Волен Сидеров направи на пух и прах чуждите посланици, които при­състваха на извънредното за­седание на външната комисия в парламента миналия петък. „Въобще няма да говоря за това как се е обсъждал законът на Кунева в българския парла­мент, защото не съм длъжен да се отчитам пред дамите и гос­подата, представляващи други държави. Отчитам се само пред българските избиратели“, заяви Сидеров, след като от останали­те партии дадоха чинно обясне­ние как и защо са гласували по т. нар. антикорупционен закон на вицепремиерката. Председа­телят на АТАКА дори определи срещата като упражнение по ма­зохизъм.

Той се възмути от инициа­тивата на председателката на външната комисия Джема Гроз­данова от ГЕРБ да покани чуж­дите посланици на заседанието в защита на Кунева и закона й. Сидеров подчерта, че имен­но Кунева излъга българското общество за решение на Евро­комисията да затворим АЕЦ „Козлодуй”. „Ние изпратихме специално писмо и получихме отговор, че няма такова нещо. Т.е. сега ние имаме закон, вне­сен от човек, който вече е из­лъгал българското общество и българския парламент. За мен това е достатъчно да се отхвър­ли предлаганото от нея“, катего­ричен беше Сидеров.

Той обясни, че чуждите по­сланици нарушават Виенската конвенция в чл.41, който казва, че те са длъжни да не се месят във вътрешните работи на дър­жавата, в която са акредитирани. „А в момента те изявяват пози­ция по закона на г-жа Кунева“, допълни Сидеров. По думите му представителите на чужди държави присъстват на външна комисия абсолютно неправомер­но, тъй като в правилника няма точка за обсъждане на български закони с посланици.

Френският посланик ли ще ми говори за корупция?! Има ли в последните 50 години поне един френски президент, който да не е затънал до шия в корупцията?, обърна се Сидеров към представителя на Франция у нас Ксавие Кабан

„Г-жо председател, в коя дър­жава, в кой парламент, закони на съответната страна се обсъждат в присъствие на българския по­сланик или някои други чужди посланици там. Ако ми посочи­те един такъв случай, ще оттегля моите възражения и ще се съгла­ся с вашата инициатива. Но вие не можете да посочите, защото ние, българите, сме поставени в унизителното положение. Да стоим тук и да се обясняваме на чужди чиновници, на които не им е работа да се занимават с българските закони…“, обърна се лидерът на АТАКА към Дже­ма Грозданова от ГЕРБ.

„Корупция?! Кой ще ми го­вори за корупция?! Френският посланик?! Франция?! Моля?! Има ли в последните 50 години един френски президент, който да не е затънал до шия в коруп­цията?“, обърна се Сидеров към френския посланик Ксавие Ка­бан и даде пример с Жак Ширак, който е олицетворение на коруп­цията. „Франция ще ми говори за корупция…“, възмути се на­ционалистът.

Тъй като по-рано Сиде­ров разбра, че на заседанието са още посланиците на САЩ, Израел и Швейцария, той попита: „Откога тези държа­ви са член на ЕС, не можах да разбера и припомни, че съвсем скоро имаше грандиозен скан­дал именно с министър-предсе­дателя на Израел, обвинен в ко­рупция. „Самият председател на Европейската комисия Юнкер беше уличен в злоупотреби за милиарди, когато беше минис­тър-председател на Люксембург. Да не говорим за САЩ, където бяха замесени президенти, то­нове са написани за това“, от­сече Сидеров. Според него тези държави, които са символ на корупцията, застават чрез свои­те представители тук и сочат с пръст към България. „Искат да ни накарат да се чувстваме виновни. Тези държави, чиито дядовци, прадядовци на Бер­линския конгрес 1878 г. орязаха изконни територии от България, без да се замислят. Тези същите държави, чиито представители през 1919 г. наложиха абсолют­но несправедлив договор на България и откъснаха два мили­она българи от тяхната родина. Тези държави днес ще имат на­глостта да казват, че сме кору­мпирани. Не, гос­пода и дами, вие сте корумпирани. Вие сте образци на корупцията и вие нямате никак­во морално право да говорите за ко­рупция по посока на България. България е една изстрадала дър­жава, онеправдана държава, бла­годарение на вашите мерки, на вашите дядовци и прадядовци, на тогавашния ЕС, който постъ­пи несправедливо с България както след Руско-турската ос­вободителна война, така и след Първата световна война. Така, че да престанем с този театър, който се разиграва тук“, призова Сидеров и посъветва депутатите от останалите парламентарните групи да престанат с това унизи­телно поведение на слагачество и васално отношение към чужди чиновници, които по Виенската конвенция нямат право да се ме­сят във вътрешните ни работи.

Лидерът на националистите дори поиска да се прекрати вед­нага заседанието на външната комисия, тъй като то е противо­законно и апелира депутатите да приемат декларацията на АТА­КА за осъждане намесата на чужди посланици във вътреш­ните работи на България.

„Трябва да го гласуваме, за да покажем най-после дос­тойнство и суверенитет, какъв­то все още имаме. Членството в ЕС не означава пълна липса на суверенитет. Членството в ЕС не означава, че трябва да се унижаваме пред представители на чужди държави. Ние се от­насяме с гостоприемство към всеки чужд представител, но не и когато той грубо и незаконно се меси в нашите работи“, заяви Сидеров.

Председателката на външната комисия Джема Грозданова от ГЕРБ (крайната вляво) наруши правилника на НС, допускайки чужди дипломати на среща за решаване на проблеми на българското законодателство

След като приключи изказ­ването си, председателката на външната комисия заяви: „Ще коментирам, че вашите ин­терпретации са си ваши и смятам, че трябва много положително да оцените възможността да се изявите пред такъв голям форум“ и дори заплаши: „Защото, ако бях закрила заседанието…“.

Сидеров веднага й отгово­ри: „Съветвам ви да отговорите по същество – има ли случай, в който български посланик да присъства на заседание и да се консултират с него във френ­ския, италианския, израелския или щатския парламент“, но не получи отговор.

Заседанието на външната ко­мисия в парламента с председа­тели на парламентарни групи и представители на чужди държа­ви у нас се проведе в три нару­шения на правилника за работа на комисията. То беше обявено три дни предварително, по него нямаше раздадени материали, а правилникът не допуска покана към чужди дипломати за реша­ване на проблеми на българско­то законодателство.