|

НАЦИОНАЛИСТИТЕ: БЕЗ ДДС ЗА ЛЕКАРСТВАТА

 

 АТАКА иска да се пре­махне ДДС-то за лекарст­вата. Миналата седмица депутатите от партията на Сидеров внесоха в дело­водството на парламента законопроект за изме­нение и допълнение на Закона за данък добавена стойност, с който целят да подобрят нивото на достъпност в сферата на здравеопазването.

Националистите изтък­ват, че в България се при­лага диференцирана ставка за ДДС за туризма (такава от 9 на сто), а за лекарст­вата ДДС се запазва, както към всички останали стоки – 20 на сто. Според тях тази разлика е съществена и отбелязват, че тя има най-голяма тежест върху най-бедните.

Това затруднява дос­тъпа до лекарства и оттам до адекватна борба със заболяванията в голяма част от нацията, тъй като днес над 49,3% от населе­нието на страната ни е на линията на бедността. Тази част от населението на България търпи всекиднев­ни лишения от продукти от първа необходимост, което включва и лекарствени продукти.

За тези, които ще ка­жат „Брюксел няма да ни разреши!”, националистите подчертават, че според Директива 2006/112/ЕО, или позната като Дирек­тивата за ДДС, се описват случаите, в които може да бъде искана промяна в данъчната ставка. Чрез нея се въвеждат и задъл­жителни изисквания към страните членки на ЕС, като едно от тях е 15% минимална ставка за ДДС в страните членки до 30.12.2015 г. Това само по себе си не представлява пречка за въвеждането на различни данъчни ставки, което също е упоменато в директивата. Прило­жение III от директивата задава точните параметри и описание на стоките и услугите, които могат да се ползват с преференция по чл. 98 от директивата. В чл. 98 е упоменато, че „държавите-членки могат да прилагат една или две намалени ставки”. В бъл­гарското законодателство тези ставки са фиксирани на нулева ставка за опре­делените от Закона за да­нък добавена стойност и 9 на сто, записани в същия, с ресор туризъм. Именно поради тази причина не се изисква дерогация на правото на ЕС, тъй като това е допустимо в също­то, описано в директива 2006/112/ЕО.

От партията на Сиде­ров обясняват още, че понижение на цените на лекарствата е реалистич­но, стига в България да има органи, които да си свършат работата, като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията и Министерството на здраве­опазването.

Националистите се надяват да се намери дос­татъчно воля у народните представители, които да могат да вземат правилно решение. Едно решение, което според тях ще доведе до значително облекчение и повишена достъпност до лекарствени препарати за обществото ни.

Ако се приеме, законът трябва да влезе в сила от 1 януари 2016 г.