|

Проф. Станислав Станилов след визита в Крим: РУСИЯ СЕ ОТНАСЯ ДОБРЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ, ВЪПРЕКИ ПОЛИТИКАТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ

 

Зам.-председателят на ПГ АТАКА проф. Ста­нислав Станилов участва в международна конфе­ренция на тема „Послед­ствията от референдума в Крим и влиянието им върху международните отношения”. Форумът се състоя на 9 септември в Севастопол и бе органи­зиран от Руския институт за стратегически изслед­вания (РИСИ) към Пре­зидентството на Руската федерация.

Проф. Станилов е изнесъл доклад „Българ­ското общество извън политическите партии и отношението му към ре­ферендума“. В него той е посочил, че в България повече от 70% от бълга­рите са русофили и би трябвало да са за рефе­рендума. Само че същите тези хора са гласували за политически партии, които пък вкарват Бъл­гария в колесницата на Съединените щати и се готвят за война с Русия.

Според Станислав Станилов докладът е предизвикал голям инте­рес и участниците в кон­ференцията са поставили много въпроси, свързани с отношението на Бъл­гария към Русия. Нацио­налистът е обяснил, че политиката на управля­ващите се диктува от САЩ и Брюксел и не се подкрепя от народа. Той добави, че решението на България да забрани хуманитарни полети на руски самолети към Си­рия, както и изявлението на прамиера Борисов за тежкото решение, което бил взел, било посрещ­нато от руските колеги с много хумор.

„Беше посрещнато с хумор, защото те знаят, че ние дали ще забраним или няма да забраним полетите, руснаците ще намерят откъде да минат да отидат в Сирия. Ние само се излагаме”, раз­каза проф. Станилов.

Общо взето, настро­енията към България не са променени, те са добри. Даже сега вече има пове­че разбиране за положе­нието на Бъл­гария, като член на Европей­ския съ­юз, отколкото беше пре­ди санкциите, подчерта депутатът.

В Севастопол раз­гледах магазини за хранителни продукти, разговарях с хора по улицата. Магазините за хранителни продукти из­глеждат съвсем различно от онези, които бяха в Съветския съюз, всичко е пълно със стоки. Хората ми обясниха, че във връзка с кризата цените са се вдигнали, но не чак токова, поносими са, до­бави националистът.

Направи ми впечатле­ние че над града няколко пъти по двойки, на малка височина прелитаха модернизираните руски самолети Су-30. След конференцията разгле­дахме и стоянката на военните кораби, където беше флагманът на Чер­номорския флот – край­церът „Москва“. Останах с впечатлението, че Русия засилва военното си присъствие в Крим заради непрестанните учения на САЩ и НАТО край границите на репу­бликата, добави Станислав Стани­лов.