|

ВОЛЕН СИДЕРОВ НА ПРОТЕСТА СРЕЩУ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДАВУТОГЛУ: Турският премиер дойде да уреди влизането на още 500 000 пришълци в България

 

 Ако управляващите направят грешката да подкрепят членството на Турция в ЕС, ще им се стори тясна земята

Не одобряваме политиката на Турция! Не искаме Турция в Евросъюза!, заяви лидерът на АТАКА на протеста, който беше изместен от МС пред БНБ, за да не притесняват турския гост националистите

  Може би това е един от по­следните свободни митинги в България. Управниците пре­върнаха нашата родина в поли­цейска диктатура, латиноаме­риканска диктатура.

Забраняват вече нашите ми­тинги. Не ни позволиха да бъ­дем пред Министерския съвет, забраниха шествието ни и до турското посолство.

Страхуват се да не би да на­рушим спокойствието на тур­ския гост.

Да могат българският ми­нистър-председател и турският министър-председател да се целуват спокойно зад дебелите стени на властта.

Срам и позор за това упра­вление. Тук ние сме събрани най-свободните хора на Бъл­гария – българските патриоти, българските родолюбци, бъл­гарските националисти.

Братя и сестри, днес българ­ското общество се дели на гру­пи – малко свободни хора, мно­го роби и по средата робокопи, които пазят робите да не би да станат свободни. Това е днеш­на България – еничари, които пазят турския министър-пред­седател.

Давутоглу идва, за да нало­жи на България нови униже­ния.

И този васал зад стените на властта ще се прегръща с него и ще му обещава още и още. Няма да постави въпроса за обезщетенията от 10 млрд. евро за тракийските имоти. Няма да постави въпроса за из­винението на Турция пред бъл­гарския народ за 500-годишния геноцид. Днешна Турция сама се определя за наследник на Османската империя. Щом е приемник, трябва да подне­се извинение за геноцида над българското православно хрис­тиянство и население по цели­те Балкани.

На протеста на АТАКА срещу посещението на Давутоглу имаше над хиляда души, но медиите излъгаха, като значително намалиха броя им

Пет години минаха, откакто АТАКА направи своя пробив в парламента за прокарване на решение, с което се възла­га на българското правител­ство да придвижи незабавно въпроса с обезщетенията за тракийските имоти. От 2010 г. нито крачка напред в това от­ношение. Къде е българският интерес? Не съм против ди­пломатическите отношения между отделни държави, но не и когато имаме работа с дър­жава като Турция, защото тя се счита за първоприемник на Османската империя, а Осман­ската империя е убиец на ми­лиони и милиони православни християни. Тя заличавала цели народи, идентичности, вяра. Знаете за кръвния данък. Зна­ете, че са превръщали в ени­чари най-здравите български момчета и това е продължава­ло векове. Този геноцид няма сравнение с нито един друг в историята.

Затова никакави дипломати­чески отношения с нея. Затва­ряме границата с тази държава, която не само, че по най-нагъл и арогантен начин използ­ва български­те територии като свои ва­сални, но ни праща стоти­ци хиляди мигранти в момен­та. Турският министър-пред­седател е дошъл в България, за да уреди поредната пратка незаконни мигранти, които да влязат тук.

500 хиляди нови пришълци се подготвят на турска тери­тория. Те ще преминат през България. Колко от тях ще останат тук не е ясно. Какви престъпления ще направят не е ясно. Какво подготвят в Ев­ропа, също не е ясно. Голяма част от тези хора са обуче­ни, подготвени терористи и те биват насочвани към Ев­ропа, за да бъде отслабена и превърната в една територия, завзета от ислямистите. Да стане търговска територия на САЩ. Целта е убийството на Европа, което се извърш­ва днес, и България взима участие в това. Българският министър-председател като държавник на място трябва да каже на турския си колега: „Никакво падане на визите за турските граждани. Никакво приемане на Турция в ЕС“.

Ние, българските патриоти и националисти, казваме към всички институции, че ако на­правят грешката да подкрепят членството на Турция в ЕС, ще плащат прескъпо. Ще им се стори тясна земята. Сега си мислят, че властта е зад тях, Америка, Турция и Израел също. Само, че може да стане едно огромно геополитическо объркване.

ДОМИНАЦИЯТА НА АМЕРИКА ВЕЧЕ ПРИ­КЛЮЧВА.

Тя не е господар на света. Вече имаме ясни центрове на власт в света. И в единия от тях стои православна Русия. Тя вече е силна държава, коя­то не трябва да се подценява. Русия е надеждата за една нова евразийска политика, която да каже стоп на колони­алния глобализъм. И това се случва пред очите ни.

Поколенията след нас ще питат един ден: „Ти къде беше, когато ограбваха Бъл­гария? Къде беше, когато позволиха България да стане турска васална територия? Къде беше, когато български­ят министър-председател се целуваше с най-големия нео­османист, турски фундамен­талист?“

И тогава, скъпи съратници, ще им отговорим, че ние сме били на нашето място, на пло­щада сред хората, за да кажем ясно своята позиция. АТАКА не е партия, която премълча­ва. АТАКА не е партия, която ще се уплаши от репресиите, които се стоварват върху мен и колегите ми.

Зад нас е България, а от нея остана малко и то трябва да се спаси.

Трябва да спасим бъдеще­то – децата на България. Да не бягат оттук, да не стават наркомани, престъпници и проститутки, а горди, достой­ни българи. Затова сме готови и да се бием, да страдаме, да ни затварят. Но няма да се от­кажем. Някой трябва да дава пример.

БЛАГОДАРЯ ВИ, ЧЕ СТЕ ТУК, ЗА ДА КАЖЕМ ЯСНО НЕ НА ТУРСКАТА ПОЛИТИ­КА.

Политическите сили в пар­ламента не се интересуват дали тук е министър-пред­седателят на държавата, коя­то преди седмици буквално обяви война на най-великата сила в света Русия по един подъл, варварски, престъпен начин. Този, който сега е тук в България,

ДАВУТОГЛУ ЛИЧ­НО ИЗКОМАНДВА СТРЕЛБАТА ПО РУ­СКИЯ САМОЛЕТ.

Това не можем да го под­минем, защото ударът по Ру­сия е удар по православната общност в света. Това е удар по държавата, на която ние отново възлагаме надежди. Защото нашето Освобожде­ние дойде оттам – от Изток, от Русия, не от Запад. От Запад идваше само голямата ножи­ца, с която нарязаха България на парченца и водехме кръво­пролитни борби. Винаги ни показваха среден пръст и ни натикваха в ъгъла, както сме сега тук атакистите, ограде­ни, пазени от робокопите, за да не би да кажем ясно, че

БЪЛГАРИЯ ИМА ЕДНА НАДЕЖДА И ТЯ СЕ КАЗВА АТАКА.

Знам, че в момента е труд­но да се съберем и да покажем нашето единство, но знам, че милиони българи ни под­крепят. Подлите времена, в които живеем, не позволяват на българина да каже какво мисли. Той не одобрява тази политика на правителството и президента. Не одобрява да бъдем фронтова държава, да сме територия, на която да има военни бази на САЩ и оттук да се подготвя война към братска Русия. Българ­ският народ не иска това.

Затова направихме трибу­ната – тв АЛФА, за да може да се чува гласът на истина­та и това, което говорим, да стига до милиони българи. Но свободната медия АЛФА също е обект на посегател­ства – непрекъснати глоби и санкции от СЕМ, непрекъс­нати закани, че ще я закрият.

Българското правител­ство води антибългарска по­литика. И то, и предишните позволиха България да ста­не разграден двор, да няма отбранителни сили, да не можем да спираме пришъл­ците, да станем открито поле за всякакви експерименти, да станем колониална тери­тория, да бъдем бедна стра­на, при положение, че имаме най-богатите залежи на злато в Европа, а може би и в света.

На българския народ му казват, че няма пари за ко­ледни надбавки. Български­те младежи бягат навън. Тук има възможност, но целта е да обезлюдят тази територия и да я превърнат в опитно поле.

10-годишната политическа дейност на АТАКА не е оти­шла напразно. Ние сме дали все пак някаква надежда на част от младите хора, които не искат да напускат страната.

10 ГОДИНИ СМЕ БОКСОВАТА КРУША НА ОЛИГАРХИЯТА И ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СМЕ.

Трябва да се обединяваме. Това е единственият начин да запазим България за по­коленията. По света битките срещу партиите, подобни на нашата, са остри и жестоки. Те си казват: „Дайте да бием по Волен, за­щото сега ни е паднало“. Ако това злорадство не го преодоле­ем, сме загубени, защото един по един ще ни затрият. Моля се, разумът и умът да дойдат на място сред всички тези, които се наричат български националисти, родолюбци, патриоти. И тази енергия да се обединява. Трябва да се поставят нови основи и аз ми­сля, че мога да имам заслугата за това, като човек, който вече се е борил години наред и е доказал своите възможности. Да кажем, че днешният на­ционализъм не може да бъде ограничен в рамките на това да си върнем териториите, които сме загубили. Ясно е, че това не може да стане. Но може да стане обединение на евразийските сили на база православие, народ, единство. Евразийската идея вече е на­ционалната идея на България.

Най-силното нещо в света е православието, вярата, даде­на ни лично от апостол Павел по тези земи. Ние сме сред най-ранното християнско на­селение, ние сме най-старата цивилизация в Европа и тряб­ва да се върнем към тази своя роля и функция. През векове­те цивилизацията се е разбила на отделни народи и държави, а сега е време да съберем тези парчета. Те са ни сблъсквали с нашите братя по кръв и вяра. Нашите врагове са правили само това – да ни разделят. На това трябва да противо­поставим. Една нова идея на обединените патриотизми на всички народи, които са едни и същи по дух, по корен, по вяра и по етнос. Това е нашата истински стратегическа зада­ча. Русия, Украйна, Сърбия, Белорусия, които са произ­текли от старата българска държава – това са наши братя и ние трябва отново да се обе­диним, за да покажем силата на вярата и духа на най-стара­та цивилизация срещу силата на тъмните сили.

С нами Бог братя!

Забраниха ни шествието до турското посолство, затова сега ще отидем до Народно­то събрание, за да кажем там своя глас, че не одобряваме тази политика на българското правителство. Не одобряваме политиката на Турция! Не ис­каме Турция в Евросъюза!

ИСКАМЕ ОБЕЗЩЕТЕ­НИЕ ОТ 10 МИЛИАР­ДА ОТ ТУРЦИЯ.

Искаме извинение за гено­цида и никакви пришълци от турска страна. Ограда, пре­граждения и недопускане на повече имигранти. Ако това е лошо, нека някой да излезе и да ви каже защо е лошо.

Да живее България!