|

ПРОФ. ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВ ПРЕД АЛФА ТВ: Европа не може да се защити, избрала е модел на толерантността

 

 ПАТРИАРХ НЕОФИТ ЩЕ БЪДЕ НАГРАДЕН В РУСИЯ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА МУ ДЕЙНОСТ ПО УКРЕПВАНЕТО НА ЕДИНСТВОТО НА ПРАВОСЛАВНИТЕ НАРОДИ

ПЕТЯ КУЗЕВА

 

Проф. Алексеев поздрави патриарх Неофит за изключителната му дейност по укрепването на единството на православните народи, а официалното награждаване за тази заслуга ще бъде през март в Русия

 

- Проф. Алексеев, то­ку-що наградихте патри­арх Неофит за усилията му да сплотява православния свят. Поканихте го през март в Москва. Какво предстои оттук нататък?

- Поканихме патриарха, за да вземе участие в търже­ства по случай награждава­нето му за изключителната му дейност по укрепването на единството на православ­ните народи. Това е един­ствена в целия свят награда, която се връчва на патриарси на църкви и президенти на държави.

През тази година награ­да ще получат освен патри­арх Неофит, президентът на Сърбия и председателят на Руската държавна Дума г-н Наришкин. В Москва патри­арх Неофит ще има срещи с държавното ръководство Русия и със Светия патриарх Кирил.

- Европа се намира в ис­торически момент. В ход е ислямизация. Православи­ето може ли да се противо­постави на този факт?

- Европа се намира в мно­го сложна ситуация. Пробле­мът с бежанците е сериозен за целия европейски мул­тикултурализъм. Трябва да заявим, че проектът на му­лтикултурализма в Европа се провали и това, разбира се, носи със себе си голяма заплаха за европейската ин­теграция. Този проект беше като фундамент, върху който се градеше цялата програма за евроинтеграция. И в тази връзка православието трябва да има своя отговор на този проблем.

В ЕС вече има пет пра­вославни страни. Това са голямо количество хора и трябва да се даде отговор на предизвикателството. През следващия месец ще про­ведем международна кон­ференция в Скопие, където ще обсъждаме проблема с бежанците от гледна точка на православното разбиране. Участие ще вземат не само православни свещенослу­жители, но и политици, де­путати, министри. Надяваме се, че ще дадем своя отговор на проблема. Той наистина е много сложен, драматичен, защото нарушава европей­ската идентичност.

За съжаление, инициати­вата на г-жа Меркел не носи в себе си отговор. Тя създава проблем за Европа, но няма отговор. От християнска гледна точка ще се опитаме да намерим такъв.

Миналия месец имах сре­ща с папа Франциск. Два­мата обсъждахме темата с бежанците. Днес това е об­щохристиянски проблем и трябва да се подхожда не само от хуманитарна гледна точка, но и от гледна точка на социално-политическите аспекти.

- Кой има интерес от сла­бо православие и каква е ролята на западните ме­дии във войната с православие­то?

- Това е про­блем, който носи заплаха за християнството. Има сили, които сблъскват християн­ството и исляма. Прави се именно на този континент, където християнството е било основна сила при фор­мирането на европей­ската иден­тичност. И ако днес се разцепва християн­ската иден­тичност в Европа, то това не съответства нито на ин­тересите на Европа, нито на християнството като цяло. Не отговаря на интересите и на православието.

Но такива сили има и мо­жем да кажем кой е заинтере­сован от дестабилизирането на Европа. Има деструктив­ни сили в Катар, в Саудитска Арабия, в Турция, но ги има и отвъд океана. Там също има сили, които усилено го­ворят, че Европа е встъпила в постхристиянски период, че християнството е нещо архаично и трябва да се вли­за в постмодернистки пери­од, но това не отговаря на интересите на Европа. Тя се е сформирала изключително на християнска основа. Ако бъде разрушена тази матри­ца, християнската, Европа просто ще се разпадне на съвкупност от дребни дър­жави и ще стане лесна пляч­ка за фундаменталистите от най-различен калибър.

- Загива ли Европа като цивилизация?

- Безпокои ме този въпрос, защото имаме достатъчно основания да смятаме, че европейската цивилизация, каквато я познаваме, е под заплаха от разрушаване. За съжаление, твърде много водещи политически сили в Европа се държат като деца с кибрит в стая с бензин. Те не разбират какво правят. Съгласен съм с президента Путин, когато каза в ООН: „Нима вие не разбирате как­во сте направили?“.

Нямам основание да смя­там, че човек, който повече от 10 години е начело на го­ляма държава като Германия, е наивен човек. Това е поли­тическа линия, която може би не се изказва гласно до­край пред политическите съ­юзници. В Европа ще настъ­пи часът на истината. Скоро ще трябва да се даде отговор по кой път трябва да се вър­ви. Днес Европа се намира в критично състояние.

- Не изглежда европей­ските лидери да знаят как­во правят предвид случва­щото се.

- Сред лидерите на Евро­пейския съюз няма наивни хора. Всички прекрасно раз­бират какво става. Но за съ­жаление, възелът на между­народните отношения днес е дотолкова сложно завързан, че не може да се даде едноз­начен отговор. Всеки поли­тик залага политическата си биография и затова има твърде много политически комбинации и еднозначно да се отговори – видите ли, те действат по заповед на Ва­шингтон. Да, действат, но в същото време действат и по силата на съюзните си за­дължения и в т.ч. и по силата на своите сложни политиче­ски конюнктури.

За съжаление цялата поли­тическа палитра не отговаря на дълбоките интереси на Европа. Тя не отговаря нито на американския народ, нито на европейския. Тя отговаря на егоистичната политика на политическите лидери и на световните транснационал­ни елити. Това е проблемът.

- Може ли да се спаси Ев­ропа от мигрантския по­ток и прекалената си либе­ралност?

- Проектът на мултикул­турализма е грешен. Той ще доведе до ситуацията, която виждаме днес. Бежанците са носители на друга култура, друга идентичност. Европа не може да се защити, защо? Защото е избрала модела на толерантността. Тя е много уязвима, погрешна, порочна по своята същност. В нейна­та основа лежи либералната доктрина. Правата на чове­ка обаче не могат да бъдат по-високо от Бога. Човек не­пременно трябва да съотнася и да съподчинява поведение­то си.