|

АТАКА: Незабавно вдигайте стена на границата с Гърция! От години Сидеров алармира за мигрантска опасност. Сега всички повтарят думите му!

 Националната сигурност и териториалната цялост на България са под непосредствена заплаха, смятат националиститеПолина Найденова

На 24 март 2016 г. народните представители от партия АТАКА внесоха в Народното събрание проект за решение за изграждане на защитни съоръжения по про­тежение на държавната граница с Република Гърция.

Националистите спешно на­стояват парламентът да възложи на Министерския съвет в ускорени темпове да вдигне стена заради мигрантите.

Последните масови убийства на невинни хора в Белгия, извършени от джихадисти, показват за поре­ден път право-пропорционалната зависимост между броя на нахлу­ващите в Европа мигранти и броя на жертвите на ислямския терор, пишат в мотивите си от партията на Волен Сидеров.

Според тях националната си­гурност и териториалната цялост на България са под непосредстве­на заплаха, която нито обезоръ­жените гранични полицаи, нито обезоръжените военнослужещи по границата могат да предотвра­тят.

Те напомнят, че Република Ма­кедония затвори напълно грани­цата си за нелегалните мигранти, след като Словения, Хърватия и Сърбия обявиха редица ограниче­ния за влизащите на тяхна терито­рия.

От АТАКА подчертават, че в момента на гръцко-македонската граница до Идомени са блокирани хиляди нелегални

МИГРАНТИ, КОИТО ЩЕ ПОТЪРСЯТ АЛТЕРНАТИ­ВЕН ПЪТ

до своята крайна цел – държавите от Западна Европа. Според раз­лични оценки с подобряването на климатичните условия броят на не­легалните мигранти на гръцко-ма­кедонската граница ще нараства. Пред същите ще се наложи нами­рането на алтернативен маршрут. В тази връзка е пределно ясно, че е въпрос на време блокираните на гръцко-македонската граница близкоизточни мигранти да се на­сочат към Република България, търсейки проход до западноевро­пейските държави.

Сделката Турция-ЕС, сключена на 18 март т.г. в Брюксел, блоки­ра Западнобалканския маршрут на трафика през Гърция – бившата югорепублика Македония – Сър­бия.

НО ИЗТОЧНОБАЛКАН­СКИЯТ МАРШРУТ ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ ОСТАВА ОТВО­РЕН

В мотивите на единствените здравомислещи български народ­ни представители пише още, че самият турски президент Ердоган заплаши, че ще натовари „бежа­нците“ на автобуси и ще ги пусне през Гърция и България. Предвид невъзможността да пресекат Гър­ция, тези контингенти ще използват единствения възможен маршрут – този през отворената, неохранявана гръцко-българска граница.

Депутатите от АТАКА припом­нят, че на 21 март австрийският вътрешен министър, г-жа Йоахана Микл-Лайтнер, оповести, че в Бъл­гария могат да нахлуят 1,1 милиона мигранти (виж стр. 6-7).

В тези условия България няма друг начин да ограничи нахлува­нето освен чрез защитни гранични съоръжения, които не само препят­стват свободното движение на миг­рантите, но освобождават човешки ресурс за дългосрочна охрана на двете най-рискови граници – тези с Турция и Гърция, смятат национа­листите в парламента.

Според тях е необходимо реше­ние на Народното събрание, което да оправомощи изпълнителната власт за изграждането на защитно­то съоръжение по българо-гръцката граница по примера на други дър­жави-членки на Европейския съюз, включително и такива от Шенген­ската зона, които защитиха терито­рията си с телени и бетонни съоръ­жения (виж стр. 4).

Два часа след предложението на АТАКА военният министър Нико­лай Ненчев потвърди след заседа­ние на комисията по отбрана ар­гументите на националистите. По думите му е имало информация за мигранти, които са искали да пре­минат границата ни с Гърция, но за момента тя не била потвърдена. Той заяви, че са готови да поставят временна ограда на тази граница, за което настояват депутатите на Си­деров.

„Имаме готовност да разполо­жим леко оградно съоръжение тип „Бруно“, уточни Ненчев.

 

ОТ ГОДИНИ ВОЛЕН АЛАРМИРА ЗА МИГРАНТСКАТА ОПАСНОСТ, ТОГАВА
ВСИЧКИ СЕ СМЯХА, А СЕГА ПОВТАРЯТ ДУМИТЕ МУ

АТАКА първа излезе на протести срещу откриването на бежански центрове в страната, но нито една медия не ги отрази

Протест в Сливен, 24 ноември 2013 г.

Протест в Телиш, 10 ноември 2013 г.

Протест в Елхово, 2 ноември 2013 г.

Протест в Елхово, 2 ноември 2013 г.