|

Вижте защитните огради по границите на други държави

 Народните представители от партия АТАКА показаха какво представляват защитни­те огради по границите на дър­жави-членки на ЕС, плюс гра­ниците на Македония с Гърция и на Унгария със Сърбия. Това стана на трибунка на 24 март в парламента, след като внесоха предложението за изгражда­не на стена по границата ни с Гърция.

„Ясни са вече резултатите от сделката между Брюксел и Анкара. Предполагам всички осъзнавате, че тя спира Запад­нобалканския коридор за на­хлуването на ислямските маси, които Турция изпраща в Евро­па. Източнобалканският марш­рут през България обаче остава открит. Самият Ердоган заяви преди известно време, че може да натовари тъй наречените бе­жанци на автобуси и да ги из­прати към Гърция и България“, заяви депутатката Магдалена Ташева.

Тя уточни, че по решение на ЕС пътят през Гърция е за­творен, а малката и не много богата бивша югорепублика Македония вече изгради ма­сивна, двойна ограда по грани­цата си с Гърция. „За няколко месеца“, уточни тя. По думите й те оттам не могат да минат и е очевидно, че единственият алтернативен път е през бълга­ро-гръцката граница.

„Правилно отбеляза унгар­ският министър-председател Орбан, че нациите не могат да съществуват, ако не пазят гра­ниците си. Това, че Гърция и България са членки на ЕС не пречи за изграждането на за­щитни съоръжения по грани­цата“, уточни Ташева и показа на журналистите как изглеж­дат границите на Унгария с други държави-членки на ЕС и членки на Шенгенската зона.

По думите й досега Унгария не е изградила защитна стена само по границата си с Украй­на, тъй като не смята, че тази граница е рискова.

Депутатката заяви, че не може да се разчита на парт­ньорско отношение от страна на Атина, защото, както пока­за шестата поред блокада на нашата граница, Гърция си иг­рае с граничния контрол, както намери за добре. Затова единстве­ното решение е 3-метрова ограда – телена засега, а в перспекти­ва, надяваме се, че тя ще бъде подсилена и с бетонни съоръ­жения, заключи Магдалена Та­шева.

Депутатът от АТАКА Или­ан Тодоров допълни, че ми­нистърката на вътрешните ра­боти на Австрия заяви, че към България се насочват 1 100 000 души. „Всички тези хора ще дойдат в България, вече виж­дате и плановете на правител­ството да бъдат настанявани в бившите казарми в община Кресна“, заяви той. Тодоров е категоричен, че притесне­нието в района на Петрич и Сандански е огромно. „Сами си представете, ако 1 милион подобни хора нахлуят в стра­ната ни какво ще се случи с нас, как ще ги храним, с как­ви пари, ще има ли атентати в България, подобно на други европейски държави? Така, че този проект за изграждане на защитно съоръжение на бъл­гаро-гръцката граница е жиз­нено необходим за България, той е обект на националната ни сигурност“.