|

6 млрд. евро за Турция, среден пръст за България

КАКВО ПЕЧЕ­ЛИ ЕРДОГАН И КАКВО ГУБИ ЕВРОПА СЛЕД ПОСТИГНАТОТО „ИСТОРИЧЕ­СКО” СПОРАЗУ­МЕНИЕ МЕЖДУ ЕС И ТУРЦИЯ?

Равносметката е – за Анкара пари и облаги, за ЕС – унижение и рекет. Мне­нието и желанията на над 500 млн. ев­ропейски граждани бяха потъпкани от неолибералното безразсъдство на фрау Меркел. Ето за какво официално се споразумяха ЕС и Турция:

ВРЪЩАНЕ НА МИГРАНТИ

Всички незаконни мигранти, оти­ващи от Турция на гръцките острови, трябва да бъдат връщани на Анкара. Договореностите влязоха в сила на 20 март, но бяха нарушени от хиляди при­шълци, които акостираха на гръцките брегове минути след полунощ минала­та неделя.

За да се отговори на международ­ното право, мигрантите ще бъдат на­длежно регистрирани и всяка молба за убежище ще бъде обработена индиви­дуално от гръцките власти.

Онези, които не подадат молба или пък тя им бъде отхвърлена, ще бъдат връщани. Всички разходи ще се покри­ват от Европейския съюз.

МЕХАНИЗЪМ ЕДИН ЗА ЕДИН

За всеки сирийски мигрант, който е върнат в Турция от гръцките остро­ви, друг негов съгражданин от Турция ще бъде настанен в ЕС. Принципът по-скоро може да бъде наречен „танто за кукуриго”. В споразумението е пред­виден таван от 72 000 места за пренас­таняване. Когато бройката доближи, схемата ще бъде преразгледана.

ВИЗИ

ЕС се е съгласил да ускори планове­те за безвизово пътуване на турските граждани в Шенгенското простран­ство от юни, при условие, че всички критерии бъдат изпълнени. Списъкът съдържа 72 изисквания, определени от Брюксел.

ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА ПО-ГОЛЯМА

ПОМОЩ

ЕС се е съгласил да ускори плаща­нето на 3-те млрд. евро помощ за бе­жанците в Турция. Също така се е съ­гласил да мобилизира изплащането на допълнителни 3 млрд. евро до края на 2018 г.

НОВИ ГЛАВИ ЗА ЧЛЕН­СТВО В ЕС

ЕС и Турция се споразумяха да открият нова „глава” в пре­говорния процес за членство на страната в съюза. Става въпрос за глава 33, касаеща бюджета. Тя ще бъде отворена от юли. Посочва се, че подготовките за другите глави ще продължат с ускорени темпове.