|

АТАКА ЗА ВЕТОТО ВЪРХУ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС: Президентът лобира за неоосманисткия режим в Анкара

АТАКА гласува против ветото на президента Ро­сен Плевнелиев върху тек­стове от Изборния кодекс. Единствената парламентар­но представена партия, коя­то в сряда подкрепи указа на държавния глава очаквано беше ДПС, тъй като тя беше най-заинтересована от пре­разглеждане на изворните правила. Депутатите от БСП и АБВ бяха в пленарна зала, но не взеха участие в гласу­ването.

Със 135 гласа „За” при необходими 121 Плевнели­ев беше бламиран дори от собствената си партия ГЕРБ. Така новият Изборен кодекс и ограниченията за гласува­не зад граница влязоха в си­ла.

По време на парламентар­ните дебати, Магдалена Та­шева от АТАКА каза, че ве­тото на Плевнелиев е зле аргументирано и насочено към определена етнорелиги­озна категория избиратели, защото той е в предизборна кампания. „Само това е дос­татъчно, за да постави под съмнение обективността на неговите аргументи”, заяви националистката.

Тя допълни, че за 25 годи­ни т. нар. демокрация статис­тиката е красноречива и во­тът от чужбина идва основно от Турция. Атакистката даде и примери с най-скоро про­вежданите избори. „2009 г. – 154 534 гласа, подадени из­вън България. 93 926 души, т.е. 61,18%, са от Турция. То­ва са гласовете за ДПС. 2013 г. – рязко пада участието на българите в чужбина, въпре­ки ултралибералния Избо­рен кодекс – 110 632 валидни гласа. От 1,5 милиона бълга­ри зад граница – гласували 110 600. 2014 г. – от 138 121 валидни гласа извън Бълга­рия, за ДПС са гласували 59 938, т.е. 43,39%. Когато го­ворим за това дали трябва да зачетем правото на бъл­гарите зад граница да гласу­ват, ние винаги трябва да си даваме сметка, че говорим за гражданите в Турция. Те ви­наги са по-голямата част”, посочи Ташева.

По думите й Турция е за­плаха за България. Затова не може да разглеждаме тех­ните т. нар. права в конте­кста на универсалните ев­роатлантически ценности, с които дясното у нас си ляга и става. „Това не са ви САЩ или Дубай. Това е Турция. Тя е заплаха със самото си съ­ществуване и неоосманска­та си политика”, категорич­на беше Ташева.

„Турските посланици като сегашния Сюлейман Гюкче или предишния Бурджу Ог­лу не просто присъстват на партийни митинги на една партия, те създават удобни за Анкара политически фор­мации. Те притискат българ­ското правителство да даде на тези партии определени привилегии и условия за на­биране на членска маса. Те си служат с рекет. Те заплаш­ват общински съвети по мес­та. Ето това е тур­ската политика в България”, възму­ти се депутатката от АТАКА.

Според Таше­ва либералния Из­борен кодекс съз­даде условия тази агресивна антибъл­гарска политика да участва, да мани­пулира, да тран­сформира българ­ския политически живот. „В момента българският пар­ламент се опитва с щадящи методи да се защити от тази заплаха. Според някои хора това нарушавало евроатлан­тическите права. Вие доказа­хте това, което в АТАКА го­ворим от 11 години – под т. нар. евроатлантически цен­ности и човешки права се крие ислямизация, турциза­ция и неоосманска полити­ка”, посочи народната пред­ставителка.

Тя репликира депутата от ДПС Четин Казак, че Евро­пейският съд за правата на човека не е институция на ЕС и към момента има точно толкова авторитет, колкото и сходната му „Евровизия”.