|

1151818

В ТАЗИ таблица се виждат вече художествено оформените глаголица и кирилица една до друга. Въпреки привидната разлика има голямо сходство. Глаголицата е една по-орнаментирана, по-художествено изписвана азбука, но на практика знаците са със същата основа.