|

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЛИТНА СРЕЩУ 1,2 МЛРД. ЛВ.

 

Правителството реши да търси концесионер за ле­тище София, който да го стопанисва 35 години и да плати 1,2 млрд. лв. на държавата за това право. Това съобщи министърът на транспорта Ивайло Московски след заседанието на Министерския съвет пред журна­листи в сряда.

Подробности за условията на конкурса той не обяви с мотива, че сегашният закон за концесиите изисква те да бъдат публикувани едновременно в официалния вестник на Европейската комисия и на национално ниво. Това ще стане до седем-осем дни и там ще може да се видят какви ще са изискванията към бъдещия оператор на аеропорта, каква ще е твърдата част от възнаграждението, платима веднага за оздравяването на БДЖ, каква инвестиционна програма ще е длъжен да реализира концесионерът и каква ще е годишната такса, внасяна в бюджета, разясни Московски.

Той разкри само, че транспортното министерство, което е собственик на летището, ще очаква оферти­те от кандидат-концесионерите до края на септември 2016 г. Дотогава Московски е „на 90 процента сигу­рен“, че Европейската комисия ще одобри прехвърля­нето на част от концесионното плащане за аеропорта за нуждите на държавните железници.

Останалите параметри неведнъж съм ги коменти­рал, заяви транспортният министър. Според предишни негови изявления наддаването за правото за стопа­нисване на столичната аерогара ще тръгне от 570-580 млн. лв. Те директно ще отидат за погасяване на дълговете на БДЖ, които към момента са 458 млн. лв. и за закупуване на нови локомотиви, ако Брюксел раз­реши. Преди време Московски обяви, че приходите от тази концесия са единственият шанс за спасяване на държавната железница. Според синдикати и експерти обаче проблемът е в мениджмънта на жп превозвача.

Новото е, че има срок за концесията – максимална­та по досегашния Закон за концесиите, макар по-рано да беше обявено, че ще е по новия закон, където се предвиждаше да няма конкретни срокове или по точно – определянето на срока да е част от офертата.

 

„Цял Лондон знаел, че има пред­варително обявен победител на кон­курса за концесията за летище София и ние познахме: Fraport”, написаха във фейсбук авторите на страницата „Против концесията за летище Со­фия”. По сайтовете плъзна и по-точ­на информация. „Медиапул” написа буквално, че „в авиационния бизнес отдавна се твърди, че концесията на летище София се прави за „Химим­порт“, които не е изключено отново да играят с „Фрапорт“.

Коментарът е по повод обяве­ния във вторник търг за отдаване на концесия на летище София. Но дър­жавното дружество освен стопанис­ването на пистите, сградите и осигу­ряването на наземното обслужване на двата терминала в столицата, фак­тически управлява и летище Балчик.

Към момента не е ясно дали бъ­дещият концесионер на столични­те съоръжения ще получи право да ползва и тези в Балчик. Не се знае и дали новият оператор ще има анга­жимент по обслужването на заема за над 10,7 млн. лв. към Европейската инвестиционна банка. Летище Со­фия има арбитражен спор с кувейт­ско-саудитския консорциум МАК/ АДМАК за строежа на новата писта на аеропорта при разширяването му. Държавната фирма е осъдена на 42 млн. долара, но все още няма оконча­телно решение по въпроса. Отделно дружеството има блокирани 27 млн. лв. във фалиралата „Корпоративна търговска банка“

Във финансовия си отчет за 2015 г. дружеството отчита преминали над 4 млн. пътника на двата терми­нала, което е ръст с 10 на сто спрямо предходната година. Това се дължи на увеличените полети по редовните пътнически линии. От тези пътници 42 на сто са обслужени от наземния оператор на държавната фирма, кое­то е ръст спрямо 2014 г., когато де­лът е бил 40 на сто. Останалите са на двата частни наземни оператори – „Суиспорт България“ и „Голдеър Хендлинг България“.

ВЪВ ФИНАНСОВИЯ си отчет за 2015 г. дружеството отчита преминали над 4 млн. пътника на двата терминала, което е ръст с 10 на сто спрямо предходната година

Макар карго полетите да съста­вляват едва 5% от общите приходи на летището, то на практика обслуж­ва 58% от всички въздушни товари в страната. Общо приходите на друже­ството за 2015 г. са 67,355 млн. лв., от които над 41 млн. лв. идват всъщ­ност от търговията в магазините. От наземно обслужване постъпленията са близо 7,5 млн. лв. Чистата опера­тивна печалба на летището за мина­лата година е 5,58 млн. лв., което е с 2,16 млн. лв. повече от 2014 г.

Финансовите показатели на аеро­порта са от изключителна важност предвид това, че годишните конце­сионни възнаграждения за държава­та обикновено са процент от общия оборот или от събраните летищни такси.

При концесионирането на мор­ските летища във Варна и Бургас през 2006 г., които бяха дадени на “Фрапорт” и “БМ Стар”, първона­чалното еднократно концесионно възнаграждение бе 3 млн. евро, а го­дишните отчисления за държавната хазна – над 19 на сто от приходите или летищните такси.

Предвид сегашните условия за огромното авансово плащане от почти половината от концесионни­те задължения за целия 35-годишен период за летище София, процентът на отчисления вероятно ще е нисък. При обявените от Московски груби параметри на очаквания общ нетен приход излиза, че средно годишно от концесията, извън първоначалните около 570-580 млн. лв., в бюджета ще влизат около 21,5 млн. лв.

Злокобните новини около разграб­ването на България

Аз мисля, че това е една от злокоб­ните новини, защото решението за концесията на летище София е нео­бяснимо както от икономическа, така и от гледна точка на националната сигурност. Това заяви Васил Васи­лев, основател на Съюза на работо­дателите и фондация „Братя Васи­леви“ в ефира на телевизия „Алфа” в предаването „Студио Икономика”, посветено на концесионните безо­бразия.

Според него икономическият ефект е по-скоро антиефект. Той бук­вално каза следното:

„Когато правителството отдаде летището на концесия, за да си избие парите, концесионерът ще вдигне летищните такси, при това – колкото си иска. И съответно с толкова биха поскъпнали билетите за самолет. Концесията изобщо се дава, за да влязат някакви пари в обръщение, които после на всички ни ще излязат през носа – предвид максималния й срок. И ако летищните такси за из­литане станат 125 лева например и още толкова за кацане – какво ще на­правите вие? Ще си платите скъпо и прескъпо. Така, че този милиард, за който говори министърът на транс­порта Московски, изглежда много странно на фона на загубите, които ние ще претърпим”.

Василев пресметна още, че лети­щето носи около 50 милиона лева го­дишен приход в хазната. И на прак­тика този приход ще секне. Вместо тях, средно годишно в бюджета ще влизат само около 21,5 млн. лв., т.е. бюджетът ще реализира загуби от около 28,5 млн. лв. Ако не ставаше въпрос за държавен, а за корпорати­вен бюджет, министърът на транс­порта Московски щеше да бъде вед­нъж уволнен и втори път тикнат в затвора за злоупотреба с финансови средства и предизвикване на наро­чен фалит.

Васил Василев каза в ефира на тв „Алфа”, че има опция този 1,2 млрд. лева да бъде взет на куп още в на­чалото на концесията. „Тези пари, след като бъдат взети наведнъж, ще бъдат веднага изядени, след това в продължение на 35 години държа­вата трябва да „забрави” за летище София”, каза той и добави, че логика няма, освен ако логиката не е такава, че е задължително да се укрие от об­ществеността.

 

СОФИЙСКА ВОДА КУПУВА ПО 2 СТОТИНКИ КУБИКА, ПРОДАВА НИ ГО ПО 1, 82 ЛВ.

Като пример за крайно не­изгодни за българската дър­жава концесии Васил Василев посочи концесиите на „Дънди“ и на „Софийска вода“.

«При „Дънди“ например имаме добив на 8 т злато го­дишно, по пазарна стойност – около 570 милиона, от които държавата получава едва 71 милиона. Т.е. България се ли­шава от половин милиард лева приход всяка година. Колкото и да са разходите на «Дънди», загубата за държавата, т.е. за обществото, е колосална», подчерта Василев.

Другият пример за злопо­лучната концесия е „Софий­ска вода“, която безобразно експлоатира водните ресурси на столицата, изключително в своя полза и при фрапиращо неизпълнение на концесион­ния договор. Международната корпорация «Веолия», с почти 30 млрд. евро годишни печал­би, купува водата от язовир „Искър“ по 2 стотинки кубика, а ни я продават по 1.82 – т.е. 91 пъти по-скъпо.

ТОВА Е 9100%ПЕЧАЛБА!

КЪДЕ ГО ИМА ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ В ЕВРО­ПА?

И по-важното – какви ко­мисионни взеха тези, които подписаха договорите за во­доснабдяването на столицата – което е също фрапиращо на­рушение на всякакви изисква­ния за национална сигурност», възмути се Василев и посочи, че това е още един пример за «чудовищна, абсолютно не­обоснована икономически пе­чалба на гърба на софиянци».

Васил Василев гневно за­яви в ефира на тв «Алфа», че концесията на летище София е нов шамар в това отноше­ние. «Като дадат летището на концесия, за да си избият па­рите концесионерът ще вдигне летищните такси колкото си иска. И ако сега те са 24 лева, например, след това могат да станат 124 лева, тоест с толко­ва биха поскъпнали билетите за самолет»

Министърът на транспорта Московски заяви във вторник, че очакванията на кабинета са до края на 2016 г. да има избран концесионер, но про­цедурата може и да се прото­чи заради обжалвания, така че теоретично средствата от отдаването на летището може да постъпят чак през след­ващата година. При подобно положение правителството има готовност да разпише и в следващия държавен бюджет, че приходите от концесията на летище „София“ няма да оти­ват в Сребърния фонд за пови­шаване на пенсиите, а ще са за БДЖ, разясни Московски.

Интересно къде ще отидат тези 1,2 млрд. лева, обаче.

ЗАРАДИ „Дънди” България се лишава от половин милиард лева приход всяка година

ЗАДАВА СЕ МАСОВА СКРИТА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Точно на Разпети Петък, ведомството на Томислав Дончев качи на сайта си проект за нов закон за концесиите, за обществе­но обсъждане до 3 май. Можете да си представите колко хора са стигнали до интернет, след обилните агнешки жертвоприношения по тройния тази година праз­ник, че даже са ровили по сайта на Дончев и са успели да видят проекта. Може би само администраторите на сайта. В този смисъл – за­кономерно е да няма опове­стени никакви резултати от „общественото обсъждане”, което мина проформа.

В тази връзка и Минис­терството на енергетиката, в един от кратките работни дни на още по-кратката седмица до Гергьовден публикува информацията, че България е напълно обезпечена с всякакви природни ресурси за години напред, без в прессъобщението да е упомената па макар и една цифра или посочен поне един природен ресурс. Ей така, за илюстрация.

Двете информации минаха покрай ушите на повечето българи и защото в официалните новини също нищо не казаха по въпроса за концесиите. А всъщност в проекта за концесиите е стаено престъпното намере­ние за скрита приватизация на обществени ресурси. Проектозаконът предлага сложна и противоречива концепция за концесиите, която създава нови възмож­ности за облагодетелстване на концесионера за сметка на цялото общество.

Като скрита приватиза­ция може да се определи правото на концесионера (включително на трети лица) да придобива собствеността върху възложените от държа­вата и общините строежи за задоволяване на обществени нужди, както и собственост­та върху допълнително изгра­дените законни и незаконни строежи във или в съседство на концесията.

В новия проект за концесиите не е определен максимален срок на конце­сиите за строителство и за услуги (сегашният срок е до 35 години – бел. ред.) създа­ва условия за безсрочен и цялостен контрол на частни лица върху управлението на публичните ресурси и имоти, какъвто вече се наблюдава при концесията за ски зона Банско в Национален парк „Пирин“. Концесионерът получава неограничени права и върху прилежащи­те на концесията съседни територии и публични мрежи на техническата инфраструк­тура.

За разлика от сегашния закон и в противоречие с обществения интерес настоящият проект осво­бождава концесионера от потенциалното задължение да плаща на държавата или общината при концесии за строителство или услуги, при които концесионерът получава приходи от стопан­ската дейност.

Друг проблем е предло­жението отговорността за отдаването на концесиите да се прехвърли от колектив­ните органи – Министерския съвет и общинските съвети, към отделни министри и кметове, с което процеду­рата става по-непрозрачна и необективна. МС и ОС запазват право да одо­бряват всички решения по концесиите с изключение на най-важното – избора на концесионер.

Най-важното обаче е, че в закона не е заложена възможност за отчитане на общественото мнение и интерес от възлагането на експлоатацията на тези публични блага от частни лица. Той не предвижда никакви процедури, които да създават условия на българските граждани като съсобственици на държавната и общинската собственост да изразят мнение. Камо ли да попречат на концесионните безобра­зия, които правителството замисля и които в крайна сметка ще изтощят богатата на природни ресурси Бълга­рия. Нещо повече – нашите ресурси няма да работят за просперитета на нацията и държавата, а ще продължат да обогатяват единствено нашенския продажен елит и световния олигархият.