|

САЩ КУПИ ТАЙНО 3 ИМОТА В БАЗА „НОВО СЕЛО“

 ОЩЕ 10 ГОДИНИ ЩЕ ПОЛЗВАТ ВОЕННИТЕ НИ БАЗИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО

 ИЛИАН ТОДОРОВ,

ДЕПУТАТ ОТ АТАКА

 

Според Доклад на Депар­тамента по отбрана на САЩ за 2015 г., американците са купили 3 сгради, заедно със земята под тях, за нужди­те на армията си в базата „Ново село“. Американците използват за военни учения 32 декара българска земя в Ново село и още три бъл­гарски военни бази без да плащат и стотинка наем. Явно сме по-богати от всички „натовци“! По-бо­гати и ларж от целият свят! Законът в САЩ не позво­лява на българите да ку­пуват земя в САЩ, а защо САЩ има право да купу­ва земя в България? Къде е реципрочността? Няма я, защото сме американ­ска колония от най-долен и мръсен тип. Защото за тях, българите не са хора, а маймуни.

 

Департаментът по отбрана на САЩ публикува своя ежегоден доклад за из­ползваните недвижими имоти от въоръ­жените сили на страната за фискалната 2015 г. От доклада става ясно, че през 2015 г. въоръжените сили на САЩ из­ползват общо 276 770 сгради, оценени на 585 милиарда щатски долара, както и 204 милиона квадратни метра земи. Както става ясно, САЩ плаща наем за 4 671 сгради, ползвани от американската армия в различни военни бази в САЩ и по света. Щатите плащат наем и за 725 сгради във военни бази, които са на разположение на флота, за 607 сгради използвани от военно-въздушните им сили, за 99 сгради за нуждите на мор­ските тюлени и др. Според доклада, Департаментът по отбрана на Щатите плаща наеми и за 867 различни базови и линейни структури разположени по цял свят. Тези структури включват ад­министративни сгради, обществени съ­оръжения ползвани от американските военнослужещи и семейни жилища за същите, за операции и обучение, науч­ни изследвания и развитие, логистика, спални войскови и столови съоръжения и редица др. От същия доклад става ясно, че през 2015 г. САЩ са плаща­ли наем и за 329 335 акра земя, 97% от която е разположена на територията на САЩ и само 3% в други държави.

През изминалата година САЩ са плащали наеми за ползваните от въ­оръжените сили земи на Австралия, Бахрейн, Белгия, Камбоджа, Канада, Колумбия, Дания, Египет, Германия, Гърция, Хондурас, Италия, Япония, Холандия, Норвегия, Сингапур, Южна Корея, Турция и редица други държави.

САЩ ползват абсолютно безплатно базите ни в Ново Село, Безмер, Граф Игнатиево и Айтос

За разлика от България, която не по­лучава вече 10 години и долар наем за

ПРЕДОСТАВЕНИТЕ БЕЗВЪЗ­МЕЗДНО 4 ВОЕННИ БАЗИ НА САЩ

по силата на Споразумението за сътрудничество в областта на отбра­ната между България и САЩ (подпи­санo от Ивайло Калфин и Кондолиза Райс). Редица други държави-членки на НАТО и ЕС са изискали и полу­чават ежегоден наем за предоставени­те от тях бази на военните на САЩ. Държави с много по-голям БВП от този на България, страни с много по-висок стандарт на живот от нас, до ден-днешен получават наеми в раз­мер на стотици милиони долари на година. Пример в това отношение е Белгия, където разходите на САЩ за военните им бази Chievres AB, Kleine Brogel AB и други е в размер на общо 1,43 милиарда щатски долара за 2015 г. (според Департамента по отбрана на САЩ). Подобно е положението и в окупираната след Втората световна война Германия. Ползваната от арми­ята на САЩ е военна база Бамберг, за която много официални лица в Бълга­рия твърдяха лъжливо, че е затворе­на. Разходите на САЩ, включително за наем за базата в Бамберг, възлизат на сумата от 79,7 милиона долара за 2015 г. Когато разглеждаме Германия, трябва да споменем и други амери­кански военни бази в страната като: East Camp Grafenwoehr, Grafenwoehr Training Area, Hohenfels Training Area, Ramstein AB и много други, за кои­то САЩ плащат наем на окупирана Германия. Разходите на Щатите само за базата в Рамщайн възлизат на 4,4 милиарда щатски долара за 2015 г. Подобно е положението и в друга държава-членка на НАТО и ЕС, в ли­цето на Италия. САЩ плащат наем за своята военноморска база NAS Sigonella Belpasso Hsg в Катания, а общите разходи за 2015 г. възлизат на сумата от 261,6 милиона долара. На­емът и разходите на американците за базата в Неапол – NSA Naples Support Site възлизат на 1,096 милиарда щат­ски долара на година, а базата Ви­ченца, използвана от американската армия, струва на щатския данъкопла­тец 304,4 милиона долара за 2015 г. Без да включваме военно-въздушната база Авиано (за която САЩ също пла­щат наем) и редица други, излиза, че правителството на Италия, генерира огромни приходи от наеми от САЩ въпреки, че на хартия двете държави са съюзници в НАТО – по подобие на България. Същото е положението и в редица други натовски държави, като Холандия, Великобритания, Да­ния, Гърция, Турция, които изискват и получават наем за собствеността си. Същото е и в държави, които не са подписали Североатлантическия договор. Държави със силно развити пазарни икономики като Южна Корея, ОАЕ и много други също получават наеми за предоставени на САЩ свои военни бази. Всъщност, за разлика от много държави, българските упра­вляващи са превърнали страната ни в един безплатен плацдарм за американ­ските интереси.

И когато говорим за наемни отно­шения, трябва да отбележим, че това е само един аспект. Американските военни бази в България не генерират никакъв икономически просперитет за населението, освен за проститут­ките. Тези бази са изходен пункт за въвличането на страната ни във воен­ни действия с трети държави на наша територия.

Американците използват за военни учения 32 дека- ра българска земя в „Ново село“ и още три български военни бази без да плащат и стотинка наем

СЪЗДАВАТ ОПАСНОСТ ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ НА НАША ТЕРИТОРИЯ

Превръщат цялото българско обще­ство в съучастник с криминалните и грабителски войни на САЩ. В жерт­ва на геополитическите интереси на „световният жандарм“. Прокрадват се тези, дори и на български офицери, че тези бази са за съвместно ползване и благодарение на тях, българските во­еннослужещи имали възможност да тренират, а САЩ не трябва да плащат наем. Това е повече от смехотворно. Базата на САЩ в Бамберг, Германия също се ползва съвместно с Бундесве­ра, но въпреки това Щатите плащат наем на Германия. Другата огромна измама, с която се залива българска­та общественост е, че ние сме член на НАТО и затова трябва да има бази в страната ни, а за същите не трябва да се плаща наем.

НОВО СЕЛО, ГРАФ ИГНАТИ­ЕВО, БЕЗМЕР И СКЛАДОВА­ТА БАЗА В АЙТОС НЕ СА НА НАТО! ТЕ СА НА САЩ!

Всичко друго е една огромна и грозна лъжа! Като член на НАТО Бъл­гария не е задължена да приема на своя територия военни бази на САЩ.

И предвид всичко горепосочено, в 43-то НС, АТАКА предложи законода­телна промяна за разваляне договора между България и САЩ за военните им бази в страната ни и прословутото Споразумение в областта на отбрана­та. Предложението беше отхвърлено от управляващата коалиция заедно с псевдоопозицията в Народното Съ­брание на Република Бъл­гария. Това обаче едва ли се помни от хора, пред­вид инфор­мационна­та завеса спусна­та над един­тве­натародо­любива партия АТАКА.

ПРЕЗ МАЙ 2011 г. Сидеров връчи папка на американския посланик Джеймс Уорлик с искане САЩ да платят 2 млрд. долара наем за бази- те, които ползват у нас. Тогава разяреният Уорлик на ви сок глас казва няколко пъти: „I will destroy you” (Ще те унищожа!). Сидеров попи- та: „Вие ли ще ме унищожи- те?”, а посланикът отговорил: „USA will destroy you!” (САЩ ще ви унищожи)