|

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕНКО, ДЕПУТАТ ОТ УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ „ЕДИННА РУСИЯ“ ПРЕД АЛФА ТВ: БЪЛГАРИЯ САМА ДА ОПРЕДЕЛЯ ПОЛИТИКАТА СИ И ДА ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ СИ!

 ТЕОДОРА КУЦАРОВА, СУТРЕШЕН БЛОК НА АЛФА ТВ

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕНКО Е ДЕПУТАТ ОТ УПРАВЛЯВА­ЩАТА ПАРТИЯ „ЕДИННА РУСИЯ”, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ПРИРОДО­ПОЛЗВАНЕ И ЕКОЛОГИЯ, КООРДИНАТОР НА ГРУПАТА РУСИЯ-БЪЛГАРИЯ В ДЪРЖАВНАТА ДУМА.

– Първо, групата има чисто праг­матични задачи, тя поддържа връз­ки с българските парламентаристи. Имам колега, който работи в българ­ския парламент и ние се стараем това, което става в Русия, да го знаят бъл­гарските колеги, а това, което ста­ва в България – да се знае от ру­ските им колеги. Ние сме поели тази функция за връзките между парламентите. Организираме изложби, срещи, визи­ти на делегации, при това на различ­ни партии, независимо от това дали са на власт или не.

Главната ни цел е да може Бълга­рия сама да определя политиката си. Когато се опитват да ни казват, че има някакви си общоевропейски и светов­ни интереси, да, аз съм бил, и в ЕС, и в Страсбург, слушал съм твърде мно­го такива разсъждения. В София не искам да слушам това,

В СОФИЯ БИХ ИСКАЛ ДА ЧУЯ КАКВО ИНТЕРЕСУВА БЪЛГАРИТЕ,

какви са интересите на България. А аз им разказвам за интересите на Русия.

-          Според Вас възможно ли е към настоящия момент българският политически елит да защитава интересите на България, тъй като често виждаме буквално изпълне­ние на заповеди отвън?

– Това зависи от вас, кого ще избе­рете, скоро имате президентски избо­ри, после парламентарни. Именно та­кива обществени организации, които сега са на конгреса /бел. р. – конгрес на Национално движение „Русофи­ли“/, те трябва да оказват натиск вър­ху парламентаристите, чиновниците и да говорят за българските интереси. Не може да има натрапване на едни или други лидери, които да ръководят страната.

- Какви са шансовете за р е с т а р т и р а ­не на проекта „Южен по­ток“?

– Тук ще из­разя малко неофициална гледна точ­ка, аз смятам, че шансовете са голе­ми. Ако надделее прагматизмът, че Русия и България са заинтересовани от създаването на голям хъб на те­риторията ви – това не трябва да се съгласува с Европейската комисия. Хъбът си е хъб. Важно е да надделее добрата воля.

- Според социологическо проуч­ване 82% от българите са русофи­ли. В същото време президентът Росен Плевнелиев постоянно пра­ви агресивни изказвания по адрес на Русия. Как оценявате този пара­докс?

– За тези цифри не знам, ще се до­веря на анкетьорите. Но на мен ми е неприятно в София да чувам едно мнение, а като отида в Брюксел един или двама да изразяват мнението на целия български народ.

- В Русия известен ли е фактът, че след избирането на Росен Плев­нелиев за президент имаше скан­дал, тъй като стотици хиляди бю­летини бяха обявени за невалидни?

– Да, аз съм чел, гледал съм, тук нямам право да се намесвам, това е работа на политическата система в България. С това трябва да се внима­ва, това по принцип го има при про­веждане на избори. Аз не случайно споменах руските избори и се въл­нувам повече от това там да не стане някакво изкривяване на волеизявле­нието на народа.

- Задавам този въпрос и защото в Европа все по-често се чуват гласо­ве, че няма реална демокрация, че не се чува истинският глас на наро­да… Възможно ли е наистина да се чуе гласът на народа?

– Аз смятам, че да. Вече не съм млад, всичко това съм го преминал още през 90-те години, всички казва­ха, че у нас нищо не е както трябва – нямаме свобода, нямаме това, нямаме онова, а там на Запад има всичко – и свобода на словото и т. н. Това време отмина и Европа претърпя нравствен фалит.

ТАМ НЯМА СВОБОДА НА СЛОВОТО.

Става едно пълно изкривяване. Като отивам в Страсбург и ме питат какво ми е отношението към нацио­налните и социални малцинства. Аз им отговарям, че ако има някакви по-сериозни проблеми, да говорим за тях. Аз съм православен, придържам се към традиционните ценности.

Какво направи Европа със страни­те, които влизат в ЕС и НАТО. Абсо­лютно с никого не се съобразява. Да­ват се команди, казват: „тук ще има военни база, тук ще има това, тук ще има онова“. Ако някой посмее да ка­же: „Ами, ние не сме съвсем съглас­ни“ следва отговор: „нас това не ни интересува, че не сте съгласни, иначе ще си имате проблеми“. И сега това се вижда ясно от всички.

Мисля, че днес се намираме в пре­ломен момент и непременно ще ви­дим в един момент Европа свободна, красива, отстояваща интересите си.

ПРЕЗ септември 2015 г. руският депутат Василенко и Сидеров се срещнаха в НС. Тогава Красимир Велчев от ГЕРБ опита да скрие от лидера на АТА КА посещението в парламента на депутата от „Единна Русия“. Мероприятието не беше обявено на сайта на НС, което беше абсолютен прецедент и опит за медийно затъмнение. Сидеров беше единственият народен представител, който посочи директно грешната проамериканска политика на българското правителство. „Управлението на България е под контрола на Брюксел и Вашингтон. За партия АТАКА това е неправилна политика. Смятам, че България трябва да нормализира икономическите и културните отношения с Русия”, заяви Сидеров пред Александър Василенко. В знак на приятелство, след срещата лидерът на АТАКА подари на руския депутат икона.