|

Българската армия неподготвена за борба с тероризма

 Българската армия се оказа неподготвена за борба с тероризма, затова военни­те ще започнат да се обу­чават за противодействи­ето му. Това стана ясно от изказване на министъра на отбраната Николай Ненчев след заседание на Съ­вета по сигурността към Министерския съвет. На него беше одобрен спорният законопроект за борба с тероризма. Той регламентира и участието на армията в предотвратяване на тероризъм и по­следствията от него, както и сериозно ограничаване на гражданските права.

„За нас новото е, че въоръжените сили ще участват в антитерористич­ни акции. Ако законът бъде приет, ще имат право да обискират, да проверяват вещи, да задържат, да използват оръ­жие, което ме кара да мисля, че неза­бавно трябва да започнем подготовка на нашите военнослужещи, защото те не са изпълнявали такива мисии и анга­жименти”, призна Ненчев.

Законопроектът определя три нива на заплаха от терористичен акт и чети­ри нива на готовност на компетентните органи за противодействие. Предвижда се Министерският съвет да осъществя­ва общо ръководство на дейността по противодействие на тероризма, да при­ема стратегия за национален план за противодействие на тероризма. Нацио­налният координационен център ще се разполага в ДАНС. В случай на опас­ност премиерът ще сформира национа­лен щаб, който ще се води от вътреш­ния министър. Според предложените текстове на заподозрените за терори­зъм ще може да се забранява достъпът до интернет, да напускат страната, да се срещат с определени лица и ще може да им се отнемат личните документи.

Интересно как точно ще им бъде ограничаван достъпът до глобалната мрежа. Още по-любопитно е ограни­чаването на срещите им с определи хора. Но най-загадъчното е защо запо­дозрените няма да бъдат арестувани директно? Ако има достатъчно доказателства, че подготвят терористичен акт трябва да бъдат чакани да го из­вършат и тогава ли да се издирват от компе­тентните ор­гани?