|

КАБИНЕТЪТ ОТДАВА БЪЛГАРИЯ НА ВЕЧНА КОНЦЕСИЯ! САМО АТАКА КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ

НАД 10 години „Дънди“ изнася златото от България срещу нищожна концесионна такса

Скандалният закон за вечните кон­цесии на Министерския съвет бе при­ет на първо четене в Народното събра­ние. С гласовете на 63-ма депутати от ГЕРБ, 5 от Реформаторския блок, 6 от БДЦ и липсващи народни представите­ли от БСП и ДПС (виж карето) на прак­тика България ще бъде разпродадена, а ние ще бъдем гости в собствена­та си държава. Парламентарната гру­па на АТАКА беше твърдо против новия закон и единодушно гласува отхвър­лянето му. 27 парламентаристи бя­ха „Въздържал се”. Дебатът и първото гласуване на проектозакона се състо­яха в петък и бяха единствена точка за депутатите.

За пореден път националистите от­стояха принципната си позиция за връ­щане на държавата в български ръце, която е залегнала в 20-те фундамен­тални точки още при учредяването на партията преди 11 години.

Управляващите на практика разре­шиха всяка една дейност, услуга или инфраструктура у нас да бъде подаре­на на колониални фирми. Същите ще прибират огромни печалби, а на дър­жавната хазна да подхвърлят по някой и друг пукнат грош.

Сред членовете на приетия на пър­во четене документ е заложено, че об­щинските съвети по места ще могат да предоставят правото на концесии за срок до 22 години като единственото условие е решението да бъде одобрено с гласовете на 2/3 от местните парла­ментаристи. Ако срокът обаче бъде за 5 или повече десетилетия ще е необ­ходимо одобрението и на парламента.

По настоящем промените не касаят металните подземните полезни изкопа­еми, но лидерът на АТАКА Волен Сиде­ров беше категоричен от парламентар­ната трибуна, че това е само началото. Според него в най-скоро време ще бъ­де променен и този закон, за да се даде право на чуждите фирми да изтеглят и последната жила злато и ценни метали от земните недра на България.

Националист №1 иронично предло­жи и раздаването на пенсии да бъде да­дено на концесия. Той допълни, че сред приетите текстове фигурира, че дори религията може да бъде концесионира­на. „Представям си деня, в който някъ­де ще дойде някой и ще каже „аз имам концесия да ви кръщавам, опея и вен­чая”, даде пример Сидеров (виж цялото изказване на лидера на АТАКА).

Убийственият за България законо­проект бе разгледан от цели 10 пар­ламентарни комисии, а някои го от­хвърлиха като недопустим. Дори част от участвалите фирми и организации в обсъждането на проекта бяха дали от­рицателни становища.

АТАКА смята, че законът е крайно лобистки, а Сидеров призова кабине­тът да си върне 85 000 лв., които е дал на адвокатска кантора „Бузева и парт­ньори“ за него и да ги дари за животос­пасяващи операции.

Националистът отправи апел към колегите си от всички парламентарни групи да отхвърлят скандалния закон. За да угодят на чуждите господари, те не го послушаха и одобриха продажба­та на собствената си родина.

 

 

ЗАКОНЪТ МИНА С 10 ГЛАСА. ТОЧНО
ТОЛКОВА БЯХА ОТСЪСТВАЩИТЕ
ДЕПУТАТИ ОТ БСП

България беше предоставена на тепсия, заради 10 отсъстващи депута­ти на БСП. Точно с толкова гласа мина скандалния закон за концесиите на Ми­нистерския съвет.

1/3 от парламентарната група на т. нар. социалисти изглежда бяха пред­почели да отмарят по плажовете още преди дългата депутатска ваканция. Ако бяха на работа в парламента скан­далния закон, който може да ликвидира странта ни като самостоятелна държа­ва, нямаше да мине.

 

 ВОЛЕН СИДЕРОВ: НОВИЯТ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ ЩЕ ЛИКВИДИРА СТРАНАТA НИ

11 ГОДИНИ АТАКА пледира за прекратяване на вече съществуващите концесии

 

КАБИНЕТЪТ ДА СИ ВЪРНЕ 85 000 ЛВ., КОИТО Е ДАЛ НА АДВОКАТСКА КАНТОРА „БУЗЕВА И ПАРТНЬОРИ“ ЗА НОВИЯ ЗАКОН И ДА ГИ ДАРИ ЗА ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ ОПЕРАЦИИ

Госпожо председател, госпо­дин вицепремиер, върнете се в залата, за да започна с об­ръщение към Вас – искайте си обратно тези 85 000 лева (без ДДС), които сте платили на адво­катската кантора „Бузева и партньори“, за да ви напишат този законопроект.

Това е сума, която може да стигне за няколко животоспасяващи операции, например. Трябва да си поискате тези пари, защото това, което са Ви напи­сали „Бузева и партньори“ е не само недоносче, но е и вреден закон за Бъл­гария. Аз няма да повтарям грешките, заложени в този закон, които бяха из­броени. Преди малко чух словосъче­танието „модерен закон за концесия“. Това е оксиморон, това е абсолютно невъзможно съчетание, тъй като модер­ност и концесия се бият.

Концесията е инструмент на колони­алното завладяване на света, главно от държави, като тази която стана извест­на наскоро с Брекзит.

КОНЦЕСИЯТА Е ОГРАБВАНЕ, ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА СУРО­ВИНИТЕ И БОГАТСТВАТА НА ЕДНА ДЪРЖАВА ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА

по време на т.нар. завладяване на не­цивилизования свят.

България се числи към цивилизова­ния свят от хиляди години и затова от тази трибуна аз и колегите ми вече 11 години пледираме за прекратяване на вече съществуващите концесии.

Те нанесоха милиардни щети на на­шата държава

Тук беше направена забележка, че сега не ставало дума за концесии за подземни богатства. Не, ще стане дума и за това, защото няма как да ги прес­кочим. Ще стане дума и за подземните богатства, които са дадени от 1999 г. при правителството на Костов по един престъпен начин на една фирма, тя е фирма престъпник, но както е казал на­родът не е луд този, който яде зелника. Тази фирма, водеща се австралийска, експлоатира българското злато и ценни метали повече от 10 години.

ПЕЧАЛБИТЕ, КОИТО СА ИЗНЕ­СЕНИ ОТ БЪЛГАРИЯ СЕ ИЗЧИС­ЛЯВАТ НА БЛИЗО 10 МЛРД. ЛВ.

Това, което е оставено като конце­сионна такса са трохи, защото при г-н Костов концесионната такса на тази фирма беше 1,5% , а при величаещо­то управление на негово величество цар Сакскобургготски таксата падна на 0,75%. Та, златото на България, медта, среброто, ценните метали и стратеги­чески суровини се изнасят повече от 10 години на концесия. Водата на София е дадена също така вече 16 години (виж стр. 14-15). Първо на една английска, сега на една френска фирма. И знаете ли колко получава общината от тази концесия – нула лева! 25 млн. лева са декларирали чиста печалба, не прихо­ди, приходите са 105 млн. на френската

 

фирма само за една година. От тези пари Софийската община не полу­чава нищо. Това се нарича експлоа­тация на природни суровини. Става дума за водата.

Фирмата, за която говоря за до­бив на злато, я изгониха от Киргиз­стан. Там вдигаха стачки, десетки хиляди хора пра­виха демонстрации и накрая прави­телството прекра­ти концесията на “Дънди прешъс металс” и я изго­ниха. В България обаче всичко е позволено. И сега правителството застава пред нас със закон, написан от една адвокатска лобистка кантора, при което ни

ПРЕДЛАГАТ ТОВА, КОЕТО Е ОСТАНАЛО В БЪЛГАРИЯ ДА СЕ РАЗДАДЕ ПОД ФОРМА НА КОНЦЕСИИ

Какво предлага правителството да се раздаде?

Тук само една скоба ще отворя към уважаемия Янаки Стоилов, който преди малко изрази справед­ливо възмущение за ограбването на народните богатства. Само, че ще ви припомня г-н Стоилов, че през 2014 г. ние внесохме предложение да бъдат прекратени концесиите за злато и да бъде прекратен конце­сионния договор с “Дънди прешъс металс”. Вашият министър тогава ни възрази, цитирам го: „Не под­крепям направе­ното предложение от АТАКА за пре­кратяване на кон­цесионните дого­вори.“ Хубаво е да се говорят тук силни думи, но трябва да се съчета­ят и с действия през годините.

През 2015 г. предложихме отново да се прекратят концесиите по вре­мето на Орешарски, след това каби­нета „Борисов 2“. Точно преди една година поискахме от тази трибуна да бъде прекратена отново конце­сията за злато, сребро и мед. Беше отхвърлено от този състав на парла­мента. Дано сега да има някакво по­умняване на тези, от които зависи текста, който ще гласуваме. Защото искам да кажа на народните пред­ставители от управляващата пар­тия, че са на път да направят нещо, от което не само ще се срамуват, но и ще им бъде търсена отговорност.

АТАКА ще гласува против този закон, призовавам ви да го отхвър­лите и по този начин да се даде урок на правителството, че е подчинено на Народното събрание.

Какво точно предлагат да влиза в концесионната сфера правител­ството, г-н Дончев и неговият коле­га Московски.

„Обществени услуги във връз­ка с пренос и разпределение на газ и топлинна енергия“. Да, оста­на газопреносната мрежа да бъде раздадена и то за вечни времена. Снабдяване – Булгартрансгаз не е раздадена още.

„Обществени услуги – трамвай­ни, тролейбусни“. „Услуги, свърза­ни със социалната защита“.

МОЖЕ БИ РАЗДАВАНЕТО НА ПЕНСИИ ЩЕ БЪДЕ ДАДЕ­НО НА КОНЦЕСИЯ

„Услуги, предоставени от синди­кални и политически организации, младежки сдружения и други член­ски организации“. Много интерес­но предложение. Г-н Дончев пред­полагам ще ни осветли да не би да започнете да давате партии на кон­цесии – не знам. „Политически ор­ганизации, религиозни услуги“. Аз си представям деня, в който някъде някой ще дойде и ще каже аз имам концесия да ви кръщавам, опея и венчая. Взел съм на концесия тези услуги и сега ако обичате елате тук, тъй като свещеник няма в нашето село. Услуги на държавното упра­вление за обществото като цяло. С две думи няма услуга, инфраструк­тура, дейност и част от нашия жи­вот, която да не се дава на концесия. Задавам си въпроса къде тогава оти­ва държавата, какво остава от нея и общините?

Явно нищо не остава. Това е една много сериозна фаза към ликвиди­рането на България като държава и като общини, които имат своята са­мостоятелност все пак да решават нещо.

Да не говорим, че това, което е из­редено – сгради, мостове, виадукти, тунели, далекосъобщителни линии, релсови пътища, водни канали, пристанища, е национална сигур­ност. И ако това се даде на концесии без да е ясно кой ги взима, тъй като нещата ще се определят от съответ­ния кмет или министър, значи

МИГРАНТИТЕ МОЖЕ ДА СТАНАТ КОНЦЕСИОНЕРИ.

Някои от тях ще си извадят до­кументи, ще основат фирми и ще станат концесионери на мостове. Под мостовете съм сложил тротил, както се пееше в една пародийна песен.

Ще завърша с призив да не под­крепяте този закон, за да направите едно добро на своите близки, на­рода, нацията и ще останете в ис­торията като парламентът, който е отхвърлил един лош за България закон. Не е лошо и това да се обяс­ни на медиите, защото те нямат ин­терес към закона, а всъщност в мо­мента се приема нещо, което може да ликвидира страната ни като са­мостоятелна, доколкото е останала самостоятелна държава. 8 юли 2016 г.