|

МВР ДЪЛЖИ 29 499 089 ЛВ. ЗА ДРЕХИ НА ПОЛИЦАИТЕ

“Стойността на не­предоставеното веще­во имущество на уни­формените служители, изпълняващи служеб­ните си задължения в униформено облекло за периода 2011-2015 г. възлиза на 29 499 089 лв.” Това посочва вице­премиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова.

През миналата го­дина от бюджета на МВР са били отпуснати 5,5 млн. лв., с които са сключени седем до­говора за доставка на дрехи, обувки, шапки и други. В момента Ди­рекция “Управление на собствеността и соци­алните дейности” при МВР провежда проце­дури за сключване на рамкови споразумения за доставка на унифор­мени облекла, обувки и принадлежности на служителите на МВР на обща стойност 20,7 млн. лв., става ясно още от данните на въ­трешния министър.

Предвиденият срок за изпълнение на рам­ковите споразумения е 24 месеца. Ако те бъдат реализирани, то полицаите ще полу­чат специални зимни костюми на стойност 9,2 млн. лв., строеви облекла за 2,8 млн. лв., летни якета и все­сезонни канадки на стойност 2,15 млн. лв., ризи и блузи за почти 1,5 млн. лв., тениски и летни блузи за 2,3 млн. лв., както и боти за 1,3 млн. лв. и за колани и дъждобрани за 1,2 млн. лв.

С бюджета на МВР за тази година са ут­върдени разходи в размер на 13,147 млн. лв. за вещево имуще­ство на униформения състав. Още 345 000 лв. са отпуснати допъл­нително с Постановле­ние на правителството от март месец 2016 г., допълва Румяна Бъчва­рова.

От информацията става ясно, че МВР има амбициите да сключи рамкови споразумения и за доставка на так­тически и камуфлажни костюми, обувки, шап­ки и други, на обща стойност над 5,7 млн. лв., като срокът за из­пълнение ще е 36 ме­сеца. Сключването на договорите обаче ще е възможно само при наличието на осигурен финансов ресурс.