|

ПРОФ. СТАНИЛОВ: НОВИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЗАКОН НЕ Е СЪОБРАЗЕН С ДЕМОГРАФСКА КРИЗА

Новият Закон за про­фесионалното образо­вание не е съобразен с тежката демографска криза у нас. Това зая­ви депутатът от АТАКА проф. Станислав Ста­нилов по време на пе­тъчните дебати в НС. Той направи няколко забележки към проме­ните, които се приеха от парламента. Проф. Ста­нилов подчерта, че те не отговарят на условията в България.

„Искам да кажа, че трябва да се вземат крайно сериозни мерки по отношение на демо­графската криза, да се създадат изключителни условия, включително и финансови, за раз­витието на този вид образование и тогава да обсъждаме закона. Какво говорим сега, докато върху учебници­те на професионалните училища тегне ДДС от 20%“, заяви депутатът.

Националистът попи­та защо не се облекчи от данъчната тежест (частично или напълно) оборудването за тези училища, техническите условия, при които те работят? „Няма такива предложения, следо­вателно имаме закон, който много трудно ще бъде приложен. Даже и да го гласуваме, както и Законът за училищното образование, колкото и здрав смисъл да има в него, няма как да бъде приложен в пълната си сила и да се получи как­вото и да било“, обясни народният представител от АТАКА.

Той напомни, че по време на обсъжданията в Комисията по образо­ванието е имало пред­ставители на индустри­алния капитал, които са на същото мнение като АТАКА.

„Индустрията се задъхва, тъй като фи­нансовият капитал е по-пластичен. Извиня­вайте, че ви занима­вам с икономическа философия, но това е реалността. Ние нямаме акцент върху индустри­алния капитал, от което следва, че професио­налното образование не може да получи същия акцент в цялата тази система“, уточни проф. Станилов.

Според вносителите основната цел на зако­нопроекта е да се син­хронизира училищното професионално обра­зование с цялостната система на предучи­лищното и училищно­то образование, да се въведат нови допълни­телни възможности за придобиване на профе­сионална квалифика­ция, във връзка с новата структура на средната степен на образование – първи и втори гимна­зиален етап. Освен това се цели уреждането на статута и дейността на професионалните коле­жи, които с приемането на Закона за предучи­лищното и училищното образование вече не са част от училищната система.

„След като за 25 го­дини българската индус­трия беше разрушена частично или изцяло, ние не разполагаме с материална база. Без каквито и да било аргу­менти, без каквато и да било теоретична подго­товка, бяха закрити тех­никуми, които успешно работеха и сега трябва да създаваме отново условия да се възобно­ви такава дейност чрез професионалните гим­назии“, заяви Станилов. Той припомни, че по време на 40-тото На­родно събрание минис­търът на образованието Даниел Вълчев закри 85 техникума без никаква аргументация. „Просто каза, че са излишни и ги закри“, заяви депутатът.

В крайна сметка с 89 гласа „За”, 17 – „Про­тив” и 15 – „Въздържал се”, парламентът прие на първо четене проме­ните в Закона за профе­сионалното образова­ние и обучение.