|

КАРАКАЧАНОВ В СИЛИСТРА: НУЖНО Е УКРЕПВАНЕ НА ПОГРАНИЧНИТЕ РАЙОНИ

С ИКОНА ПОСРЕЩНАХА ПАТРИОТИТЕ В ДУНАВСКИЯ ГРАД

 Кандидатите за президент и ви­цепрезидент на „Обединени патрио­ти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Кра­симир Каракачанов и Явор Нотев продължиха обиколката си в Север­на и Североизточна България с по­сещение в Силистра.

Водещи в разговорите с хората бяха проблемите на пограничните райони, обезлюдяването, регионал­ният дисбаланс, демографската ка­тастрофа и бедността.

На срещите на 23 октомври с жи­телите на областта присъстваха и заместник- председателят на ВМРО Искрен Веселинов, евродепутатът Ангел Джамбазки, депутатите от АТАКА Иван Димитров, Николай Александров и ген. Петър Илиев от „За честта на пагона“.

Жителите на област Силистра за­познаха кандидатпрезидентската двойка с наболелите проблеми на региона. Хората се оплакаха от не­прекъснатия трафик на тирове и ко­ли, които рушат инфраструктурата, циганските набези, увеличаваща­та се престъпност, безработицата и обезлюдяването.

Красимир Каракачанов подчер­та, че са необходими спешни мер­ки за укрепване на пограничните ре­гиони. Той изрази позицията си, че е нужно държавата да се намеси, за да могат хората в градове като Си­листра да живеят нормално. Към момента средствата, които държа­вата отпуска, са напълно несправед­ливо разпределени и водят до демо­графски и регионален дисбаланс в България. Разликата между Север­на България и останалите региони е очевидна, обясни той.

По думите му президентската ин­ституция не разполага с юридиче­ски лостове да повлияе тези про­цеси, но президентът като личност, като авторитет и говорител на наци­ята има нужните механизми да изис­ка промяна на държавната политика.

Искрен Веселинов обърна вни­мание на безотговорната политика на управляващите през последни­те години, която води до обезлю­дяването на регионите. Той наблег­на на ниския процент европроекти, които се насочват и усвояват в та­зи част на България, което води до висока безработица, ниски доходи и висока смъртност. Всичко това е в резултат на неадекватното, не­равномерно и целенасочено разпре­деление на средствата от страна на държавата.

Явор Нотев използва изразените тези, за да подчертае, че в средата на кампанията за президент на Репу­блика България могат ясно да се раз­граничат два типа канидати – тези от стауквото и тези, които живеят с ре­алните проблеми на хората. Първи­те, като ГЕРБ и БСП, се занимават с това как да си разпределят гласо­вате на етническите партии и да се „замерват“ с хибридни войни. Сре­щу тях стои единственият кандидат – Красимир Каракачанов, който им противостои и говори и има готови решения за най-тежките проблеми, с които живеят българите.

Каракачанов беше изпратен от Силистра с пожелание предизборната му кампания из страната да минава по вода СНИМКИ: Жечко Жеков