|

КАРАКАЧАНОВ И НОТЕВ НА СРЕЩА С IT СЕКТОРА: МЛАДИТЕ ОБРАЗОВАНИ ХОРА СА ПОТЕНЦИАЛЪТ НА БЪЛГАРИЯ

На 20 октомври кандидатите за президент и вицепрезидент на „Обединени патриоти – НФ­СБ, АТАКА и ВМРО“ Краси­мир Каракачанов и Явор Нотев се срещнаха с представители на Националния браншови синдикат „Информационни и комуникационни технологии“.

Представителите на IT сек­тора изложиха данни за голе­мия потенциал, който има у нас. Това е единственият отра­съл, който бележи ръст не само като печалби, но и като мащаби на разрастване и работни за­плати през последните години в България. На фона на висо­ката безработици сред млади­те хора IT фирмите търсят и наемат хора в активна възраст – 25-40 години, и предлагат добра работна заплата – далеч над средната за страната. Тук обаче, според Синдиката, идва и големият проблем – липсата на държавна политика.

Младите хора в големия процент от случаите се само­образоват, тъй като на ниво средно образование подготов­ката в тази сфера, извън мал­кото на брой специализирани училища, е много ниска, тех­никата е остаряла, преподават се архаични компютърни ези­ци, самите преподаватели не са достатъчно компетентни. Липсва комуникация между бизнеса и образованието.

Липсата на добра иконо­мическа среда пък отблъсква големите доказани в сферата фирми. Всички тези проблеми карат младите хора да се насоч­ват към чужбина и да търсят реализацията си там.

По време на срещата Кра­симир Каракачанов изрази по­зицията си, че младите обра­зовани хора са потенциала на България.

Инвестицията в тяхното образование е изключително ценен капитал и държавата трябва да изработи адекватна, дългосрочна политика, която да обхваща както средното и висшето образование, така и прякото ангажиране на бизнеса в този процес. Нужно е и по­добряване на бизнес климата с цел привличане на чужди ин­веститори и разкриване на още повече работни места, заяви Каракачанов.

Той пое ангажимент да ра­боти в тази посока и предло­жи като първа стъпка да орга­низира среща на браншовата организация с депутати от Ко­мисията по образование в пар­ламента.

Явор Нотев от своя страна подчерта, че има и друг сери­озен проблем, свързан с рабо­тата на хората от IT сектора – условията на труд и съотно­шението между работното вре­ме и заплатата – от една страна, и съпоставка на условията и заплащането спрямо другите държави. Той заяви, че на фо­на на реалните размери на този бизнес, парите, които получа­ват младите специалисти у нас, далеч не са добри и трябва да се работи и в тази посока.