|

Каракачанов и Нотев: Ще се ръководим от народа, не от чужди господари

КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИ­ЦЕПРЕЗИДЕНТ НА „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИ­ОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ И ЯВОР НОТЕВ ПРЕД­СТАВИХА СВОЯТА ПЛАТФОРМА, ЦЕЛИ И ИДЕИ, С КОИТО ВЛИЗАТ В НАДПРЕ­ВАРАТА ЗА „ДОН­ДУКОВ“ 2

 

ЕТО Я И БЪЛГАРСКАТА ПЛАТФОРМА:

 

 Справедливост за пенсионерите

 Пенсионерите и други­те уязвими групи понесоха огромната цена на крими­налния преход. Граденото от цели поколения стана притежание на малцина галеници на конюнктурата. Затова днес всяка реформа трябва да взема предвид преди всичко хората. Пре­зидентът няма да спира да отстоява тези теми. Именно президентът трябва да зада­ва насоки за дългосрочното развитие на страната. То трябва да е по пътя на соци­алното пазарно стопанство.

 

 

 

 

 

 

Не сме слуги на Вашингтон и Брюксел

Българската външна политика трябва да се диктува само от българ­ския национален интерес. Не трябва да следваме указания нито от Ва­шингтон, нито от Москва, Анкара или Брюксел. България трябва да има балансирана политика във всички по­соки на света и да не допуска да бъде ощетявана от геополитически игри.

Мястото на Република Турция не е в Европейския съюз. Преговорите с тази страна за членство трябва да бъдат спрени, защото тя е заплаха за цивилизационната същност на Съюза.

Нужна е реформа в ЕС, нужни са нови лидери, които да скъсат с ултра­либерализма и да отстояват изконния християнски дух на Съюза.

Европа има смисъл, ако е Европа на отечествата.

 

 

 

ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

 

 

Президентът е гарант за цялостната посока на развитие на България. А България трябва да има икономика, производство, иновации. Президен­тът трябва да инициира обсъждане на мерки, които да бранят българския производител, бъл­гарския земеделец, стартиращите компании, високотехнологичните производства. Това е въ­прос на национална стратегия. Акцентът е върху подкрепата за малкия и среден бизнес. Нашият принцип е „Мислете първо за българското произ­водство и българския производител“.

 

 

 

 

 

 

Срещу мигрантско нашествие

България е изправена пред запла­хата да бъде залята от огромни маси нелегални мигранти, чужди по култу­ра, религия и манталитет. Ние няма да допуснем да станем жертва на сбър­каната европейска политика по този въпрос. Трябва спешно действие, а не послушание пред „началниците“ в Брюксел. България трябва да де­нонсира Дъблинското споразумение, защото то може да ни превърне в огромен бежански лагер. Категорич­но недопускане на трайно заселване на т.нар. мигранти – това е едно от най-важните ни усилия. Това означава затваряне на границата, повече войска и полиция там и никакво колебание, ако се наложи да се употреби сила за защитата.

България и Европа трябва да за­пазят своята традиционна култура и християнски дух!

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ И НА ГРАДОВЕТЕ, И НА СЕЛАТА
Държавният глава – гарант за това, че българската територия ще се развива равномерно. Трябва да се сложи край на големите различия в развитието на реги­оните или тези между градовете и селата. Територията на България трябва да се развива хармонично и да се организира максимално ефективно, за да се даде на гражданите от всички части на страната равна възможност за личностно, профе­сионално и икономическо развитие.

Където и да сте в България, заслужавате да живеете достойно! Да заличим последните следи от робството!

 

 

 

 

 

ВРЪЩАМЕ КАЗАРМАТА

Държавният глава трябва да бъде в истинския смисъл на думата главнокомандващ. Необходима е модерна и боеспособна българска армия и гарантирано финансиране за това. Военно обучение за всеки ученик. Възстановяване на наборната армия за завършилите средно образование и трудова повинност за всички останали.

Който не храни своята ар­мия, ще храни чужда!

 

 

 

 

 

 

С нас идва редът!

Днес сигурността има два важни аспекта: си­гурността на страната ни срещу външни заплахи и сигурността на отделния човек срещу престъпнос­тта. Президентът е гаран­тът за това всеки да се чув­ства достоен и сигурен за имота и честта си. Гарант за безкомпромисно проти­водействие както на коруп­цията по високите етажи на властта и мафията, така и на битовата, циганска прес­тъпност, за която никой не говори, но която тероризи­ра обикновения гражданин.

Радикалният ислям е за­плаха, за която не бива да си затваряме очите – той трябва да е постоянен фо­кус за работата на службите ни за сигурност.

 

СТОП НА БИТОВАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 Ние имаме ясен план за спра­вяне с демографската катастрофа. Нова социална политика, поощ­ряващане на грамотната раждае­мост и програми за привличане в България на наши сънародници от чужбина. Гетоизацията и битовата престъпност на страната трябва да бъдат спрени.

Демографската катастрофа е основният въпрос пред България

 

 

 Гражданство само за етническите българи

България трябва да полага спе­циални грижи за сънародниците ни зад граница. Същевременно българското гражданство трябва да е достъпно само за етнически бъл­гари. Президентът трябва да спре опитите на тези 3 милиона турски изселници, които искат да го полу­чат, въпреки че не се чувстват бъл­гари.

Българският президент е логич­ният обединител на всички българи по света. Те са естествен човешки резерв за обезлюдяващата се Бъл­гария и самосъзнанието им трябва да бъде съхранявано. В отношени­ята с нашите съседи основен кри­терий за добросъседство трябва да бъдат правата на българските общ­ности в съответната страна.

България е навсякъде, където има и един българин

 

 

БОРБА С МОНОПОЛИТЕ

Българинът е лъган и унижаван от монополисти във всички сектори на иконо­миката. Трябва да се гарантира качеството на храната ни, на средата за живот, на здравеопазването. Електроразпределителните дружества, топлофикациите, водните дружества и всички други монополисти следва да бъдат лишени от възможността за спекулативната ценова политика. Президентът трябва да по­веде борбата по тези теми. Това е въпрос на самоуважение.

 

 

 

 

 

 

НОВА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ

 

Президентът е обединител на нацията и трябва да бъде защитник на българската духовност. Образователната система трябва да е доста­тъчно съвременна и ефек­тивна, за да направи децата на България знаещи и про­фесионално подготвени, но и вярна на възрожденските ни български традиции, раз­виваща ценности и любов към Родината. България има нужда и от нова, цялостна и обхватна политика за мла­дите си хора и за българско­то семейство въобще.

Българската нация е единна и неделима. Всеки трябва да се чувства първо неин горд член и после да се определя етнически, верски и т.н. Пра­вославието е водеща рели­гия, която, заедно с другите традиционни вероизповеда­ния, трябва да има висока социална роля. Държавата е длъжна да подпомага култу­рата и духовността.

Българският президент тряб­ва да се застъпва за активна политика по трите най-важни приоритета за бъдещето на страната: семейството, об­разованието и националните ценности.