|

АТАКА: ВЪПРОСЪТ С ПЕНСИИТЕ НЕ Е ПОПУЛИЗЪМ, А ДЪЛГ НА ВЛАСТТА КЪМ БЪЛГАРИТЕ

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СМЕ С 10-15 ПЪТИ ПО-НИСКИ ДОХОДИ ОТ ДРУГИТЕ В ЕС

 

Само партията на Сидеров настоява от години за вдигане доходите на най-бедните пенсионери у нас

Партията на Волен Сидеров има­ше идея още през 2013 г. за уве­личение на минималната пенсия на 500 лв. и минимална заплата 1000 лв. Тези числа доближава­ха дъното на европейските стан­дарти. Вече 9 години сме член на Европейския съюз, а доходите на българите продължават да са 10-15 пъти по-ниски от европей­ските. Да не говорим, че една за­плата на медицинска сестра у нас средно е около 400 долара, а в САЩ около 5600 долара, което е 14 пъти повече. Въпреки висо­ките им доходи те недоволстват и постоянно излизат на соци­ални протести. Интересно защо българинът не излиза на бунт за по-високи доходи, а протести­ра по всякакви измислени по­води. Другият основен въпрос е защо почти целият политически елит се обединява, когато АТА­КА предложи да се повишат поне най-ниските за момента пенсии. Скачат като попарени и започват да крещят, че това е популизъм, че няма пари.

 

Освен през 2013 г., АТА­КА вкара предложение в Народното събрание на 27.10.2014 г. да се повишат минималните пенсии в България. Предложение­то се разгледа на парламентарни комисии. На 2 юли 2015 г. беше от­хвърлено в пленарна зала на първо четене.

Тогава депутатите от АТАКА проведоха редица срещи със син­дикални организации, институти по икономика, хора с професорски титли, които истерично убеждаваха, че това не може да стане. Синдика­листите са тези, които трябва се бо­рят за по-високи доходи на хората. А всъщност те нападаха АТАКА и пееха същата песен заедно с упра­вляващите, че това било популизъм. Значи това не са синдикалисти, а придатъци към управляващите.

От КНСБ излизат с данни, че пра­гът на бедност у нас е 300 лв., т.е. под тази граница човек мизерства, гърчи се, буквално. След като е така­ва границата на немотия, защо поне минималните пенсии не се изравнят с нея. И става въпрос за минимал­ни пенсии, не за т. нар. социални пенсии, които ги дават на всевъз­можни ромски общности, които не са работили един ден в живота си. Говорим за хора, които са работили 20-30-40 години и които трябва да получават пенсия след определена възраст. Хора, които са се трудили и имат правото на пенсия. Според Конституцията България е социал­на държава. „Република България гарантира живота, достойнството и създава условия за свободно разви­тие на човека и гражданското обще­ство“.

КАКВИ УСЛОВИЯ?! ЗАЩО ТОГАВА БЯГАТ МИЛИОНИ БЪЛГАРИ

навън и търсят в чужбина условия за достойно съществуване.

След като Конституцията казва, че трябва да се осигуряват условия и че държавата трябва да се грижи за това, Патриотите предлагат прагът на бед­ност да бъде стигнат от минималната пенсия. Тогава избухва взрив срещу тях.

Над 1,2 милиона пенсионери са по­ставени в ситуация, в която не могат да осигурят елементарното си физи­ческо оцеляване (виж карето). Не го­ворим само за хранителни продукти и лекарства. Тези хора са оставени на произвола на съдбата. Те дори не могат ефективно да протестират, някои от тях са болни, на легло, възрастни са. Всъщ­ност най-тежкият удар се нанася по хора, които не могат дори да реагират физически.

За съжаление в последните години

СРЕЩУ ПЕНСИОНЕРИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЦЕЛЕНАСОЧЕН ГЕНОЦИД

Кой го извършва? Тези, които от­хвърлят вдигането на пенсиите – ГЕРБ, БСП, ДПС.

На 16 ноември 2016 г. Румен Гечев от БСП казва: „Няма как минимал­ната пенсия да бъде удвоена“. Това са „социалистите“, които „мислят за народа“.

А други провалени политици като бившия министър Николай Васи­лев казват, че двойно по-голяма ми­нимална пенсия, означава двойно по-голям БВП. Това е най-голямата лъжа! Според Василев, ако се уве­личат пенсиите, ще се стигне дотам, че държавата ще работи само за тях. Пак лъжа! (виж в карето данни за Македония и България).

Обясняват как нямало пари за по-високи пенсии и бюджетът щял да се издъни, ако се вдигнат.

КАК ДА НЯМА ПАРИ?

Г-н Бойко Борисов каза на 5 ав­густ 2016 г., че към края на юли т.г. бюджетният излишък възлиза на 3,2 милиарда лева.

А за тези, които работят и тепърва ще се пенсионират, трябва да се вна­сят по-високи осигурителни вноски от работодателите. Но фирмите не могат да плащат по-високи осигуров­ки в България, заради тежката иконо­мическа криза.

„Капитал“ е публикувал какви са приходите на фирмите в България. Само на топ 300 компании за 2015 г. са 85 милиарда лева. Какво пречи на българското правителство да уве­личи осигурителната тежест на тези фирми?

Ако народът направи така, че „Обединени патриоти-НФСБ, АТА­КА, ВМРО“ победят на парламен­тарни избори и вземат властта, то тогава увеличението на минимал­ните пенсии ще стане възможно. Ще се види откъде могат да се взе­мат парите, ще се преразгледат до­говорите за златните концесии, с ЕРП-та, с американските централи и с всякакви други чуждестранни компании, които в момента смучат кръвта ни.

СЪБУДИ СЕ, БЪЛГАРИЯ

и действай по-смело, за да могат да станат тези неща. Те са възможни, но трябва да са в ръцете на истински мъже.

Цялата тема за доходите на пенси­онерите в България гледайте в преда­ването „Неделник“ с Волен Сидеров от 20 ноември на www.ataka.tv

 

 

 

82 ЕВРО ПЕНСИЯ
У НАС, 206 ЕВРО
В МАКЕДОНИЯ

 

Излезе заглавие във в. „24 часа“: „Минималната пенсия в Македония става над 200 евро“.

Минималната пенсия в Бълга­рия е 82 евро, a в Македония 206 евро. Тъй като някои „експерти“ твърдят, че БВП на България трябвало да се увеличи двойно, за да се увеличат двойно пенсии­те, то ето малко данни: Брутният вътрешен продукт на България за 2015 г. е 47,17 милиарда дола­ра. Брутнияj вътрешен продукт на Македония е 9,92 милиарда долара или 5 пъти по-малък. А пенсиите два пъти и половина по-високи.

Нещо по-важно, брутният въ­трешен продукт на глава от на­селението за 2015 г. в България е 19,100 долара, в Македония за същата година е 14 000 долара. Т.е. средно всеки един българ­ски гражданин е произвел стоки и услуги на стойност 19,100 до­лара, а македонецът произвежда стоки и услуги за 14 000 долара и в момента минималната пен­сия там е 206 евро.

 

 

ПРИПОМНЯМЕ ОТ 2015 Г.: 1 228 623 ПЕНСИОНЕРИ ЖИВЕЯТ ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТ

 

На 20 февруари 2015 г. АТА­КА попита по време на парла­ментарния контрол социалния министър Ивайло Калфин какъв е броят на българските пенсионери, получаващи пен­сия, чиято равностойност е под линията на бедност от 286 лв. за тогава.

Министър Калфин отгово­ри, че пенсионерите, получа­ващи пенсии под линията на бедност е 1 228 623 или 56,4% от общия брой граждани в пенсионна възраст.

АТАКА тогава беше катего­рична, че това е геноцид над тези хора по всички показа­тели. Над 1 200 000 българи, които изградиха с ръцете си България, днес са поставени в ситуация да нямат пари за ле­карства, храна и елементарни комунални разходи.

сн: КАПИТАЛ85 МИЛИАРДА ЛЕВА СА ПРИХОДИТЕ НА НАЙ-БОГАТИТЕ 300 КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г.