|

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ЗА БТА: Трябват сериозни промени в закона за референдумите

Яна Аладжова, БТА: Каква е оценката на па­триотите за резултати­те от референдума и ако отиде за разглеждане в Народното събрание каква ще бъде вашата позиция?

В. Симеонов: Референ­думът крие страхотно много рискове. Рискове от пренареждане в На­родното събрание в пол­за на големите партии и най-вече на управлява­щите от ГЕРБ, ако съот­ветно мине този закон за мажоритарния вот. Смя­таме, че в този закон в допитването до народа, трябва да се направят много сериозни проме­ни, тъй като се вижда, че той е изключително нескопосан. Всяка гру­па с някакво предаване или лидер на тв преда­ване може да предизвика опасни и несъстоятелни референдуми.

К. Каракачанов: Ние не сме агитирали нито ЗА, нито ПРОТИВ, ма­кар че лично аз не гласу­вах за този референдум.

В. Симеонов: И аз също.

К. Каракачанов: – Пър­во, задължителното гла­суване е факт в Закона, който именно Патрио­тичния фронт предложи. В този референдум няма­ше предложение дали да има наказания за хората, които не гласуват. Нещо, което е гласувано, ти го подлагаш на референ­дум.

Второ, да намалим суб­сидиите на 1 лев. Ние два пъти сме предлагали суб­сидиите да бъдат 4 лева. Дори сме вносители на предложението депутат­ските и министерските заплати да се замразят.

Третият въпрос, изви­нявайте, но е директно в услуга на олигархия­та и купуването на гла­сове. Представете си България, разделена на 240 малки избирателни района. Искате ли да за­почнем от Видин до Кър­джали да ви кажа кой ще купи изборите? Мислите, че хората, които органи­зираха този референдум не са наясно с това ли? Може би правиха услуга на ГЕРБ в момента. И ще ви кажа, ГЕРБ умишлено и съзнателно, по време на изборния ден прово­кираха да се гласува за този референдум, пра­вейки си тънката сметка, че ако загубят президент­ските избори и предиз­виквайки предсрочни такива с мажоритарната система, владеейки 200 общини в държавата и контролирайки бизнеса в България, ще могат да си спечелят мажоритарните избори. Извинявайте, но точно такива тънки смет­ки са вредни за т.нар. българска демокрация. Партии, които вземат по 20-30% няма да бъдат представени в парламента. В парламента ще бъдат предста­вени две пар­тии – управля­ващата, която и да е, и турската партия ДПС, които ще имат едни десетина мандата, това ще бъде по­ложението. И аз не мога да разбера, защо е този овчи възторг в много ко­ментатори-журналисти. 240 малки многомандат­ни избирателни района означават, че един депу­тат се избира с 8-9 хи­ляди гласа. И когато ти имаш една фирма, която ти осигурява корпорати­вен вот от 1000 гласа и като купиш 3-4 хиляди цигански гласа и мачът е приключил, ти си спече­лил изборите. Следващи­ят български парламент ще бъде пълен с лъска­ви костюми, скъпи коли и хора, които незаконно са забогатели и които са си купили изборите, а не с такива, които пред­ставляват някакви по­литически идеи. За това аз лично не гласувах на този референдум, без да правим пропаганда про­тив или за.

ВЪПРОС НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ПАТРИОТИТЕ В НДК