|

КНСБ ЗА КАРАКАЧАНОВ: България не е имала президент с толкова ясен патриотичен профил

Красимир Каракачанов и КНСБ се обявиха срещу подписването на СЕТА. Това стана на среща меж­ду синдиката и кандидат­президентската двойка на „Обеди­нени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ на 28 октомври.

Кандидатът за президент и ръ­ководството на КНСБ се обедини­ха около становището, че „Всеоб­хватното икономическо и търговско споразумение“ ще има сериозни негативни последици за Европа и България, основно за малкия и сре­ден бизнес. Въпросите, които пов­дига СЕТА за България, са повече от ползите, които страната може да извлече. Най-сериозните притесне­ния са насочени към недостатъчно ясно разписани изисквания за спаз­ване на трудовите стандарти и пра­ва; недостатъчни гаранции за за­щита на правата на потребителите; големите различия в стандартите и регулаторите за някои сектори меж­ду страните от ЕС и двете страни – партньорки по споразуменията.

На срещата, която се състоя в централата на КНСБ, Каракачанов и Нотев чуха както конкретните проблеми пред различните секто­ри в България, така и въпросите на председателите на отделните браншови организации. Президен­тът на КНСБ Пламен Димитров беше категоричен, че президент с толкова ясен патриотичен профил до момента България не е имала и е важно да бъдат чути неговите позиции по отношение на защита правата на работещите, социална­та нестабилност, бежанската криза и демографската катастрофа, кои­то пряко засягат трудовия пазар на България.

Като основен проблем в сферата на сигурността Каракачанов посо­чи бедността и социалната разруха, демографската катастрофа, обез­людяването, „изтичането на мозъ­ци“, както и проблемите с грамот­ността.

Той даде за пример скандалното предложение на Кунева да се дават 30 евро на деца от цигански про­изход за успех от 3.50. Това е сти­пендия за насърчаване на неграмот­ността, каза Каракачанов, с което се съгласиха всички присъстващи.

Той беше категоричен, че като президент ще свиква КСНС всеки месец, ще инициира референдуми, ще посещава задължително Народ­ното събрание. Ако всички сред­ства, които законите, дипломацията и дебатите позволяват бъдат изчер­пани, то тогава ако се наложи, сам ще излезе на площада и ще поведе хората.

По отношение на гетоизацията и демографската катастрофа Кара­качанов и Нотев изложиха идеята за въвеждането на двудетен модел, при който детски надбавки да се получават за първо и второ дете, а от трето нагоре да се изисква и об­разователен ценз. За преодоляване на демографската криза и регио­налния дисбаланс Каракачанов за пореден път каза, че могат да бъдат привлечени българите от Молдова и Украйна, както и от други държа­ви с големи български общности, чрез държавни програми и стиму­ли.

Красимир Каракачанов и Явор Нотев са с № 19 в бюлетината