|

Мажоритарният вот ще превърне политиката окончателно в бизнес

Омбудсманът Мая Манолова написа скорострелно законопроект по подлия референдум на „Шоуто на Слави“, който цели да изхвърли АТАКА и други по-малки партии извън парламента и го внесе в НС

Ма ж о р и т а р н и я т вот ще превър­не политиката в България оконча­телно в бизнес. Това твърдят в обръщение до всички парламентарни групи от Института за стратегия и анали­зи (Валерия Велева и д-р Калоян Методиев), от Института по со­циология „Иван Хаджийски“ (проф. д-р Петър-Емил Митев и Първан Симеонов), от Институт за дясна политика (Нено Димов).

Те изразяват своето безпокой­ство и категорична загриженост по отношение на възможността да бъде наложено мажоритарно гласуване с абсолютно мнозин­ство в два тура в България. Спо­ред тях сега нито е времето, нито е мястото, нито е начинът това да се случи.

„Настоящото Народно събра­ние е в своя край. Броени месе­ци ни делят от провеждането на предсрочни парламентарни из­бори. Не е редно този парламент за толкова кратко време да на­прави нещо толкова важно, което ще донесе коренна промяна в по­литическата система на страната с непредвидими последици. Де­путатите допуснаха грешката да не обяснят, да не обмислят и да не конструират правилно ситуа­цията с мажоритарните избори. Сега е време да покажат зрялост и отговорност към бъдещето на държавата“, пишат в писмото си.

От горепосочените институти са категорични, че

ЗА НЯКОЛКО СЕДМИ­ЦИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ КАЧЕСТВЕ­НО РАЙОНИРАНЕ НА СТРАНАТА ,

и особено на районите в чуж­бина. Не може непосредствено преди избори да се променят правилата. Напомнят също, че подобни мерки винаги са се об­ръщали срещу вносителите си.

„В настоящия момент бъл­гарската държава не контролира цялата територия на страната в институционален план, а и като реалност. На много места имаме срастване на организирана прес­тъпност, местна власт, съдебна система и полиция. Корупция и липса на управленски капацитет са отличителна черта за цели ра­йони. Контролиран вот и зависи­мости доминират абсолютно над гражданското общество в реди­ца общини. Няма как подобни анклави да излъчат стойностно представителство“, излагат в писмото си до Народното събра­ние.

Те предупреждават и призо­вават към здрав разум, анализ на ситуацията и на последствията, успокояване и фокусиране върху непосредствените цели и зада­чи пред управлението в пред­стоящите месеци. Самоцелните промени никога не са водили до нищо добро.

В позицията се твърди, че трябва да догоним останалите в ЕС и НАТО, а не да изоставаме още от тях в политически, ико­номически и социален план.

„Задача на държавата и по­литическия й елит е да проявя­ва зрялост именно в кризисни моменти, като работят за реша­ването на натрупаните пробле­ми. Връщането на доверието на гражданите минава през носене на непопулярна отговорност, а не през тласкането на страна­та към дестабилизаиия и хаос“, заключват в писмото, към което е прикрепена и позиция срещу мажоритарния вот на членове на Българската асоциация по поли­тически науки. (публикувана в брой 204 на в. „Атака“).

 

НЕГАТИВНИТЕ ЕФЕКТИ:

Политиката в България окончателно ще се превърне в бизнес

Вместо да се подобри ситуацията с качеството на политическия елит, ще се стигне до момент на неговата криминализация

Не е изключена тенденция към етническо разделение и последващи процеси на сепаратизъм

Възможно е да се стигне до несъразмерно повишаване на тежестта на някои партии, а много български граждани може да останат на практика непредставени.

Българите съвсем скоро ще разберат, че са били подведени и тогава гневът срещу политическата прослойка ще има далеч по-големи размери

Може да се отвори пътят за сформиране на дълготрайно еднопартийно управление, което да работи на границата на авторитаризма

Системата само на пръв поглед изглежда като сблъсък на личности, но може да се окаже единствено съревнование на олигархични и финансови кръгове

Създаването на нов парламент, при необмислено и хаотично налагане на мажоритарни избори, може да доведе до блокиране на политическия процес, до дебалансиране на представителството, до нови вълни емигриращи от страната