|

ПОЛИТОЛОГЪТ БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ В „НЕДЕЛНИК“: МАЖОРИТАРНИЯТ ИЗБОР ОБСЛУЖВА ОЛИГАРХИЯТА

В ПАРЛАМЕНТА ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ МАЛЪК БРОЙ ХОРА, ГЛАСЪТ НА ОСТАНАЛИТЕ ОТИВА НА ВЯТЪРА

 

ПОЛИТОЛОГЪТ БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ

 

 

 

 

 

ВОЛЕН СИДЕРОВ

- През 2009 г. видяхме не изцяло мажоритарна, а сме­сената система. Кого обслу­жи тя?

- Тя тогава обслужи ГЕРБ и ДПС. Беше голямата грешка на БСП, че смятаха, че с тази система ще могат да намалят разликата с ГЕРБ. Оказа се, че социалистите увеличиха с 11-12 мандата ГЕРБ в парла­мента.

- Тогава говорих с Мая Манолов и й казах, че ще обслужат ГЕРБ. Минаха из­борите и се оказах прав. В обръщение до всички пар­тии от няколко института, от Българска асоциация за политически науки и т.н. се казва, че мажоритарният вот ще превърне политика­та в България окончателно в бизнес. Не се изключва тенденцията към етническо разделение и последващи процеси на сепаратизъм, а и много български гражда­ни ще останат на практика непредставени. Това така ли е?

- Да, напълно съм съгласен и веднага мога да дам пример. Ако такава система, каквато в момента се предлага, имаше през 2009 година, братя Га­леви ставаха народни пред­ставители от Дупница. Друго, общините край морето се ди­рижират от хората, които раз­виват бизнеса там, на прак­тика партиите ги няма. Бобов дол е община, в която послед­ните два мандата местните избори се печелят от „Лидер“.

- Т. е. хора, които имат много пари, ще могат да ку­пуват и да вкарват себе си или някой подставен човек в НС. Впрочем, Конститу­ционният съд няма отноше­ние към избирателната сис­тема, не може да отмени, ако Народното събрание гласу­ва да има мажоритарен вот. Кой иска да убие половина­та вот на българския народ?

- Може да е повече от по­ловината. Формация, която е получила около 40%, в крайна сметка може да има към 2/3 места в парламента, това се е получавало и във Великобри­тания, и в други държави.

- На втория тур изгарят гласовете на тези, които не влизат?

- Видяхме го и на изборите в Щатите, там е специфич­на системата, но този, който е спечелил повече гласове в крайна сметка загуби избори­те. Но там е тактика на играта, как ще си разпределиш сили­те и в кои щати да спечелиш.

- Политолози и препода­ватели по изборни системи твърдят, че такъв тип мажо­ритарна система за парла­мент, каквато се предлага, няма в нито една страна в Европа. Дори френската е различна, тъй като там на първия тур, партия, която е минала 12,5% отива на вто­рия. А при нас няма такова нещо, т.е. при нас прагът става 50%, не 4%, както е сега. Тези, които са гласува­ли за невлезлите, им изга­рят гласовете, така ли?

- Да, точно така ще бъде. Това е проблем с представи­телността. Не може парла­ментът на практика да бъде представен от много малък брой хора, а на останалите гласът да е отишъл на вятъра. Хора, които са гласували за по-малките формации, ще се почувстват ощетени.

-Това не беше пояснява­но преди гласуването на ре­ферендума. 36 политолози излязоха в последния ден преди изборите с едно много силно мнение ПРОТИВ ма­жоритарния вот. В него се твърди, че ще се бетонират две или три партии, а всич­ки други ще бъдат разчис­тени. Ако това го бяха чули повече хора, нямаше да гла­суват така лекомислено, об­работени от едно шоу.

- Малко късно се появи позицията против мажори­тарния вот, да не кажем пре­калено късно. Вина имат и големите партии, които се уплашиха от референдума и избягваха да участват във въ­проси за него.

- Всъщност не искаха да кажат, че са срещу мнението на хората.

- За да не трупат негативи. Започнаха да подкрепят един вид хората, които ще подкре­пят референдума, идеята на Слави Трифонов, да бъдат спечелени по този начин за тях в изборите.

- Кому е изгодно всичко това?

- Най-лесно биха се обла­годетелствали от една голяма политическа формация. Има и една формация, която играе изключително регионално.

– ДПС и ДОСТ?

- И корпоративните ор­ганизации, олигархичните кръгове, за които това е из­ключително удобна система, да си вкарват народни пред­ставители в парламента и да дирижират нещата. Не бива да забравяме, че в Украйна точно така влизат олигарси­те. Чрез мажоритарния вот. В интерес на истината, мажо­ритарната система не решава проблемите. Ако си спомняте в Русия се проведоха послед­ните избори по мажоритарна и пропорционална. Искането за мажоритарна дойде точно от опозицията. Искаха така­ва система с нагласата, че ще влязат техните хора, че ще мо­гат да се променят нещата, ще могат да се справят с „Единна Русия“. В крайна сметка точно това свърши работа на „Един­на Русия“ и опозицията пак остана извън борда. Изборно­то законодателство е като мал­ката конституция. Не може да си правиш експерименти. На­правиха голяма грешка.

- Има ли нужда от Велико Народно събрание?

- Не, няма нужда, като цяло с мажоритарния избор се об­служва статуквото, олигар­хичните и корпоративните кръгове.