|

ПЪРВАН СИМЕОНОВ, „ГАЛЪП“: АБСУРДНО И БЕЗОТГОВОРНО Е ДА СЕ ЧЕРТАЯТ МАЖОРИТАРНИТЕ РАЙОНИ ЗА БРОЕНИ СЕДМИЦИ

ПЕТЯ КУЗЕВА

НА ДРУГИ ОБЩЕСТВА ИМ ОТНЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ДА ОБЯВЯТ, ЧЕ МАЖОРИТАРНАТА СИСТЕМА Е АНАХРОНИЧНА, НИЕ ЗА ДВА МЕСЕЦА ИСКАМЕ ДА СЕ САМОУБЕДИМ, ЧЕ Е ПРЕКРАСНА


- Най-голямата заблуда, в което по­падна българският народ е, че чрез ре­ферендума и т.нар. мажоритарен вот в този си вид, ще се избират личности. Това ще бетонира ли двупартийна сис­тема?

- Всеки референдум заслужава ува­жение. Хората не са длъжни да знаят последиците на един или друг експер­тен въпрос. Продължавам да смятам, че референдуми по ценностни въпроси са важни, но референдуми по експертни въпроси са малко опасни – от ядрената енергетика до мажоритарното гласуване.

- Какви са проблемите на мажори­тарната система в два тура, която се предлага?

- Ако мажоритарните райони са по-го­леми, т.е. изборът наистина е политиче­ски, а не зависи толкова от бизнесблоко­ве и малки групи гласове, които могат да повлияят, тогава има опасност големите да получат бонус. И да се получи, ако не двупартийна, то поне една двублокова система. Разбира се, не бива да пропуска­ме и ДПС, те имат райони, в които други­те въобще ги няма.

- Само, че какво?

- Само, че хората ще очакват едва ли не да тържествуват личностите, а се оказ­ва, че тържествува статуквото, тържест­вуват големите партии. Страх ме е, че ще излъжем хората. Те вярват, че по този начин ще има бързо решение за икономи­ческите проблеми на страната. Икономи­ческите проблеми на страната се решават с по-голяма производителност, с реална икономика, с добавена стойност, с повече образование, с дългосрочна демограф­ска политика, т.е. политика за човешкия капитал. Боя се, че няма бързи решения за нашите проблеми, а ние сега внуша­ваме на хората, че има бързи решения, при това революционни, при това през политическата процедура, даже не през съдържанието, а през формата. Съжаля­вам, това не е вярно.

- Мажоритарният вот, който поиска Слави Трифонов работи ли за ГЕРБ и ДПС? Няма ли всъщност да ги бетони­ра, както и протурските партии, оли­гархията? Със сигурност не това иска народът.

- Работата на елита е да обяснява на народа тези неща. Референдумът беше неглежиран, не бяха обяснени тези неща. Може би ГЕРБ наистина си мисли, че може да получи известен бонус по този начин. Възползва се от народните на­строения. Има нещо много красиво в това да отговориш на народните желания, но можеш и да се възползваш от тях и да се опиташ да си набавиш по този начин бо­нус-депутати, както се случи с мажори­тарния вот през 2009 г.

Тогава системата беше в един тур, само че трябва да се напомни, че който се опита да си набави гласове с конюнк­турна промяна на правилата, обикно­вено губи. Доказателство – последните избори. Видяхте, че повечето нововъве­дения в последната минута доведоха до резултат срещу ГЕРБ. А нека все пак да припомним на ГЕРБ, че последното ма­жоритарно гласуване в два тура бяха пре­зидентските избори, които те загубиха. Тоест, от никъде не следва, че сега ще ги спечелят. Мажоритарен избор в два тура беше и казусът „Младост“. Представете си в една морска община какви хора мо­гат да победят партията. Не ми се ще да давам примери. Всеки може да се сети за различни общини, където има концен­триран бизнес интерес, където всъщност партийното представителство е оставено на заден план.

- Групировки като през 90-те.

- Да се замислим за вотовете в смесе­ните райони. Там на балотажа е твърде вероятно да останат човек с българско и човек с небългарско име. Аз съм съгласен в България да има всякакви разделения – леви, десни, консерватори, либерали, дори и националисти срещу етнически партии, но не искам да се задълбочава разделението българи срещу турци. А на поредица балотажи от смесените райони може да стане точно така и да припламне някоя искра.

Идеята за местно представителство до някъде звучи и в разрез с българска­та Конституция, защото мандата на бъл­гарския депутат е свободен, той не пред­ставлява само своите избиратели, той представлява и целия народ. Идеята да има регионални представители е колкото добра, толкова и лоша.

- Споменахте примера с район „Младост“. Избирателите на този, кой­то ще се бори за гласовете са от бл. 11- ти до бл. 18-ти. Това парцелиране не казва ли къде точно да се отиде с ку­фарче с пари и да се купят точно гласо­вете, които му трябват за едни избори, за да стане депутат?

- Това е една от големите опасности, затова призовавам като изследовател и гражданин да гласуваме за политики, за програми. Ние гласуваме за личности несъмнено в последните две десетиле­тия, че и повече. Постоянно имаше такъв афинитет нови и ярки личности, хари­зматици, оратори да влизат. Но трябва да четем кой какво предлага, това е част от демократичната култура. В крайна смет­ка нека се намери начин да се гласува за личности, но да се гласува и за партии. Има такива начини, има такива избира­телни системи, които са пропорционални по своите резултати, а мажоритарни само по запълването на мандатите, като нем­ската система. Ако се въведе мажоритар­на система най-големият въпрос е как ще се чертаят районите.

- Колко време трябва, за да стане както трябва?

- Главата ми не го побира как мислят да го направят за броени седмици и месе­ци. Това е абсурдно, това е безотговорно. А какво става с гласуването в чужбина тогава? Едно е да гласува София-град, друго е да гласува София-област. Едно е да гласува Кърджали-град, друго е да гласува Кърджали-община. Разберете, че това е толкова важно, че трябва да се пра­ви минимум година. На много общества им отне десетилетия да обявят, че мажо­ритарната система е анахронична, ние за два месеца искаме да се самоубедим, че е прекрасна. Боя се, че няма да стане.

Най-тънкото в мажоритарната избира­телна система в два тура е как да напра­вим районите така, че с еднакви масиви гласове да се избира един мандат. Тогава в чужбина как ще осигурим тези равни райони, където има непостоянни масиви гласове и динамични групи.

- Можем ли да прогнозираме, че из­вестният в Самоков бат Сали ще стане депутат?

- Зависи от изборната география, ако направят точно неговият квартал да е яд­рото на този изборен район, да. Това не е шега работа. Аз съм съгласен да се тръгва в тази посока, но внимателно и без илю­зията, че могат да се извлекат бързи ди­виденти, в мътната политическа вода да се лови риба.

- Защо беше това мълчание по тема­та досега?

- Защото партиите неглижираха рефе­рендума.

- Защо го неглижираха?

- Първо, част от тях се надяваха той да мине и да замине, без да се усети и недо­оцениха ситуацията. Второ – част от пар­тиите ми се струва, че търсят дивиденти. И това са големите партии.

Ако следваме стриктно закона, българ­ският парламент трябва да е този, който умно да прецени какво да прави, само не и прибързано.