|

ВИЖТЕ КАКВО НАПРАВИ АТАКА В 43-Я ПАРЛАМЕНТ?

Проф. Станислав Станилов, заместник-председател на ПГ на ПП Атака

Доклад за работата на парламентарната група на
АТАКА в 43-то Народно събрание, 10.12.2016 г.

 

 

 

За две години внесе в парламента:

- 31 проекта за решение

- 32 законопроекта

- 255 въпроси към министри

- 39 изявления от името на група 

- 7 декларации

 

 

 

 Дейността на ПГ на АТАКА може да бъде проследена по партийната телевизия Алфа, както и по страниците на нашия вестник „Атака“, но във времето тя трудно се обхваща с един поглед. Ако се съди по информацията на големите медии, та­кава дейност няма, освен ако не е свързана с някаква екзо­тика, която е повод да бъдем дискредитирани. Подложени сме на непрекъснати провокации. Ще изложа накратко параме­трите на нашата работа в парламента по теми, без да давам оценката на ръководството за тази работа. Оценката ще на­прави за себе си всеки от вас. Независимо от големите труд­ности, пред които бяхме изправени, групата работеше активно и обективният анализ, което означава пропорционално раз­пределяне на документацията, сочи, че АТАКА е първа сред всички останали парламентарно представени партии.

Работата на парламентарната група по смисъла на правил­ника на парламента се разпределя в пет сектора: Проекти за Декларация на Народното събрание, Проекти за Решение на Народното събрание, Внесени Законопроекти, Изявления от Парламентарна група, Въпроси и питания към изпълнителната власт.

НИТО ЕДНА ОТ СЕДЕМТЕ
ДЕКЛАРАЦИИ НЕ БЕ
ДОПУСНАТА

 

I. Проектите за Декларация вне­сени от АТАКА за този мандат са 7, като се разпределят по следния начин: две се отнасят за вътрешна­та политика – против налагането на цензура в медиите и за отбелязване на денят на победата над хитлери­зма и освобождението на Европа на 9 май. Други две осъждат намесата на чужди държави и на Турция във вътрешните работи на България, а три са в подкрепа на Русия – при свалянето на нейния самолет в Си­рия, за водената антитерористична операция в Сирия и признаване на изборите в Донецката република.

Всички седем проекта за Декла­рации не са допуснати за разглеж­дане в зала от председателката на Народното събрание, посредством продължителното им бавене в коми­сиите.

ВНЕСЕ 31 ПРОЕКТА ЗА
РЕШЕНИЕ, САМО 2 БЯХА
ПРИЕТИ – ЗА АРМЕНСКИЯ
ГЕНОЦИД И ХИМНА В
ПЛЕНАРНА ЗАЛА

 

 II. Проектите за Реше­ния са 31, при това ще отбележа, че те са много важни, защото гласувани с мнозинство стават задъл­жителни за изпълнителна­та власт, т.е. придобиват силата на закон. Тематично те се разпределят на шест групи.

1. Три проекта са по смисъла на проблема с мигрантите: Първият, внесен още в началото на мандата предлага да не се допускат на територията на България мигранти от Северна Африка и Близ­кия Изток, включително от Сирийската арабска репу­блика. Вторият предвижда изграждане на защитни съ­оръжения не само по тур­ската, но и по гръцката гра­ница и третият предвижда построяване на общежи­тия (лагери) за мигранти от т.нар. закрит тип. Тре­тият предлага неутралитет на България в близкоизточ­ния конфликт.

2. Пет са проектите за Решение, които засягат отношенията ни с Русия: Признаване на референду­ма в Крим и резултатите от него; против налагане­то на санкции от страна на Европейския съюз и за неучастието на България в тях (2 проекта); за участие  на България в междуна­родна антитерористична коалиция, предложена от Владимир Путин; за пре­махване на визовия режим за гражданите на Руската федерация.

3. Седем проекта пред­лагат Решения за справяне с енергийните проблеми на страната: преобразуване на електроразпределител­ните предприятия в друже­ства с преобладаващо дър­жавно участие; налагане на мораториум върху уве­личаване цената на елек­тро- и топлоенергията; отнемане на лицензиите на електроразпределител­ните предприятия и връ­щане на имуществото им в активите на държавата; въвеждане на блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй отново в експлоатация; за продъл­жение на строителството на АЕЦ Белене; възстано­вяване строителството на газопровода Южен поток.

4. Пет проекта за Реше­ние са свързани с борбата на АТАКА срещу неоосма­низма и турцизирането на България. Тук влизат двата проекта за осъждане на ма­совото изтребване на ар­менците и за геноцида над българите в Османската империя. Следващите пред­лагат налагане на морато­риум върху строежа на джа­мии в България; уреждане на дълга на Турция към ма­лоазийските и тракийските българи; отмяна на Декла­рацията на 41-то Народно събрание за осъждане Въз­родителния процес като опит за асимилация на бъл­гарските мюсюлмани. Об­ръщам внимание на факта, че тази борба е всъщност най-трудната защото на­тискът върху българите е двоен – отвън и отвътре, това вече е прекалено и оне­зи наши съграждани, които са склонни към конформи­зъм лесно се отказват.

5. Четири проекта се отнасят към сектора на икономиката: налагане на мораториум върху износа на необработена дървеси­на; прекратяване на конце­сионните договори за до­бив на злато, ценни и редки метали; прекратяване на концесии, наеми и аренда на държавни и общински естествени и изкуствени водоеми; възстановяване на производството на За­вода за непрекъснато ле­ене на стоманата в Кре­миковци.

6. Два проекта предла­гат изменения в Правилни­ка за работата на Народно­то събрание.

От всичките 31 проекта за решение са приети два – за признаване на армен­ския геноцид в Османската империя и едно изменение в Правилника на НС, което изисква заседанията да за­почват с химна на РБ. Един проект е отхвърлен – за строежа на „Южен поток“, останалите разпределени по комисии не са допусна­ти в зала от председателка­та на Народното събрание.

 

ПРЕДЛОЖИ 32 ЗАКОНОПРОЕКТА

III. Законопроекти

Законодателната дейност на парламентарната група на АТАКА в 43-то Обикновено народно събра­ние следва програмата на партията „План Сидеров“. През този мандат ние внесохме 32 законопроекта за нови закони и за изменение и допълнение на действащи закони, както и още 7 допълнения и изме­нения в законопроекти внесени от други групи или от Министер­ския съвет. Те трудно могат да се класифицират по групи, защото са различни, следват и се комбинират с проекторешенията.

1. Девет са законопроектите засягащи социалната сфера, където влизат: предложения за прирав­няване на минималната работна заплата към средноевропейските; приравняване на минималната пенсия към средноевропейските; нулеви ставки на ДДС за хляб, лекарства и учебници; въвеждане на Прогресивно-подоходен данък (премахване на плоския данък); защита на правата на българския работник пред чуждия; корекция на учителските заплати; защита на работниците от произвола на работодателите; за семейните помощи за деца, където се орязват помощите за циганските семейства издържащи се от тези помощи; втори път проектозакон за премах­ване на данък добавена стойност за лекарствата.

2. Три са законопроектите за корекции в Наказателния кодекс, където сме предложили: забрана за демонстрациите на хомосек­суалност, наричани гей-паради; въвеждане на правото на законна самоотбрана; приравняване на неолибералната идеология към идеологията на фашизма.

3. Три също са законопроек­тите за участието на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, задължителното гласуване, референдумите.

4. Два са законопроектите, касаещи средствата за масова информация – предложенията за падане новините на турски език по националната телевизия и за пряко предаване, пак по националната телевизия, на заседанията на Министерски съвет.

5. Останалите проектозакони са по актуални за българското общество проблеми, които са експонирани, така да се каже, в движение и често по сигнали на из­бирателите на АТАКА: проектозако­нът за задълженията и договорите; проектозаконът за тютюнопуше­нето в ограничени помещения; за утилизацията (обезвреждането) на оръжията и боеприпасите; за дър­жавния печат и националния флаг.

Тези законопроекти са различни по сила и значение за българското общество. Като особено важни могат да се разбират: Проектоза­конът за убежището и бежанците, който забранява събирането на семейства на мигранти, заедно с проектозакона за участието на въоръжените сили в отбраната на националната граница. Следват проектозаконът за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности и в медиите, както и проектозаконът за отмяна на частните съдебни изпълнители.

Ефективността на различните законопроекти не може пред­варително да се измери, но ние сме се старали те да отговарят на най-крещящите нужди на българ­ските граждани: Проектозаконите за движението по пътищата; против незаконната сеч; против задължи­телното ваксиниране; за развитие­то на академичния състав; за бъл­гарите живеещи извън Република България; за вероизповеданията, където се предлага богослуженията на всички религии да се извършва на български език.

Всички тези проекторешения и проектозакони се бавеха по процедурата, не влизаха в зала или направо бяха отхвърлени. В отдел­ни случаи те стигаха до обсъждане на второ четене в комисии, а по изключение биваха приети и то, в случаите на предложенията ни за поправки между първо и второ четене на чужди законопроекти. От проекторешенията беше прието единствено постоянно внасяното за геноцида над арменците в Османската империя и то защото съвпадна с това на колегите от Па­триотичния съюз, които подкрепят управляващата коалиция.

РЕКОРД ЗА ПОЛОВИН МАНДАТ

11-ТЕ ДЕПУТАТИ ОТ АТАКА СА ЗАДАЛИ 255 ВЪПРОСА НА МИНИСТРИ

сн: ИВАН СТОИМЕНОВ

 

IV. Парламентарен контрол.

За половината ман­дат на 43-то Обикно­вено народно събрание 11-те депутати от АТА­КА са задали на ми­нистър-председателя, неговите заместници и министри 255 въпро­си и питания. На 40 от тях членовете на МС не са могли да отговорят и са върнати. Особено трудно е да се зададе актуален въпрос на ми­нистър-председателя, когото ръководството на НС буквално крие от парламентарния кон­трол. Парламентарният контрол се предава по Националната телевизия и хората могат да видят, кой защитава пряко инте­ресите им.

ЗА 2 ГОДИНИ:39 ИЗЯВЛЕНИЯ НА СИДЕРОВ
ОТ ИМЕТО НА ГРУПАТА

 

V. Изявления на парламентарната група.

Според правилника на Народното събра­ние председателят на парламентарна група или неговите заместници имат право на из­явление от името на групата по всяко време на пленарните заседания. Тези изявления обикновено се правят в деня на парламен­тарния контрол, заради прякото предаване по Националната телевизия и също имат добър ефект в обществото. За изминалия период лидерът на Атака е използвал с тази цел парламентарната трибуна 39 пъти. Една част от изявленията са паралелни с проек­торешенията, други са извън тази рамка, главно във връзка със случаи от вътрешно и външнополитическия живот в страната, както и такива, които се отнасят за общата политическа и военна обстановка и мястото на България в тях. Такъв характер имат и речите на Волен Сидеров при откриване на сесиите на Народното събрание.

Както се вижда ефектът от активната работа на парламентарната група на АТАКА е чисто политически и няма отражение в изпълнителната власт. Това е един от главните аргументи, с цената на известни компромиси да преминем към коалиционна политика за президентските избори, както и за бъдещите парламентарни избори.

АТАКА на протест пред турското посолство, заради сва- ления руски бомбардировач.