|

ПАТРИОТИТЕ ПРОТИВ ЦЕНТРОВЕ ЗА МИГРАНТИ В МЕЗДРА

 Общинският съвет да приеме декларация, че не желае на тери­торията на община Мездра да се създават бежански лагери, цен­трове за настаняване, общежития и други организационни форми за настаняване на мигранти.

Това предлагат в докладна за­писка до местния парламент от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“. Предложе­нието е на Тихомир Илчев (ВМРО), Пенка Георгиева (НФСБ) и Радо­слав Маринов (АТАКА). Подобни декларации вече приеха общин­ските съвети в редица градове на страната, между които Русе, Вели­ко Търново, Ловеч, Враца, Бургас, Горна Оряховица и др.

Изразяваме загриженост, че община Мездра може да се ока­же потърпевша от последиците на бежанската и имигрантска криза, пише в проекта за текст на декла­рацията.

Предвид собствените ни иконо­мически, финансови и социални проблеми, категорично сме про­тив въвличането на нашата общи­на в бежанския проблем. Ние не искаме да се превръщаме в по­редните жертви на нарастващата международна и хуманитарна кри­за, допълват в документа вносите­лите.

В мотивите си към докладната Обединените патриоти изразяват тревога от разселването в ЕС, в това число и на територията на България, на голям брой ис­лямистки имигранти, в мнозин­ството си радикализирани маси, в които се включват лица от араб­ски, африкански и средноазиат­ски произход. Според вносителите европейското законодателство е създадено изцяло в полза на ими­грантските вълни, без каквато и да било защита на българския или на който и да е национален интерес.

Ние смятаме, че местната власт е длъжна да има категорично ста­новище относно евентуални опити за настаняване на бежанци и ими­гранти на територията на община Мездра, подчертават патриотите. В тази връзка предлагат на ОбС да приеме въпросната декларация.

Целта й е да окаже превантивна роля пред държавните органи, как­то и да защити интересите и спо­койствието на жителите на общи­на Мездра, изтъкват в заключение представителите на ВМРО, АТАКА и НФСБ”.

Предложението ще бъде разгле­дано от Постоянната комисия „Си­гурност, опазване на обществения ред и граждански права” и внесе­но за обсъждане на предстоящата сесия на местния парламент на 22 декември.