|

ПЕТКОВА КРИЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА „1-21 ХАН АСПАРУХ“

СОНДАЖЪТ ВЕРОЯТНО Е СУХ, КОЕТО ОСТАВЯ ПОД ВЪПРОС ГАЗОВИЯ ХЪБ НА БОРИСОВ

Депутатката от АТАКА Ма­гдалена Ташева зададе въпрос на енергийната министърка в оставка относно резултатите от сондажа, извършен от Консор­циума „Тотал – ОМV – Репсол“ на територията на блок „Хан Аспарух“ в Черно море.

„Известно е, че проучвател­ният сондаж „Полшков-1“ на корпоративния консорциум на френската „Тотал“, испанската „Репсол“ и австрийската ОМВ на територията на „Блок 1-21 Хан Аспарух” в Черно море приключи през лятото.

През юни заявихте в НС, че след приключване на първите сондажни действия, ще бъде извършен анализ и ще бъ­де оценена перспективата на блока. Какви са резултатите и перспективите за добив на природен газ от това находи­ще? Получени ли са данни за потвърдени извлекаеми запаси в тази част на българския шел от направените досега сонда­жи? Провеждани ли са попът­ни изпитания на пластовете, пронизани от този сондаж от френската „Тотал“ и нейните партньори в консорциума. Къде са данните? Кой ги съхраня­ва?. Тази поредица от въпроси зададе Ташева на Теменужка Петкова.

Тя отговори, че на 28 октом­ври бордът на директорите на „Тотал“ обяви, че са открити залежи на нефт в блок „Хан Ас­парух“ и чакали още детайлна информация.

„От думите ви става ясно, че „Тотал“ са ви казали, че са открили нефт. Аз питам за при­роден газ, госпожо министър, не за нефт“, отсече в реплика Ташева. Според нея Петкова е наситила ефира с „героични­те планове“ да се построи хъб край Варна.

„АТАКА твърдим, че алтерна­тива на руския тръбен газ няма. Вие твърдите, че има и това би­ли залежите на природен газ в изключителната българска зо­на в шелфа на Черно море. Пак ви питам има ли природен газ в „Хан Аспарух 1-21“ или няма? Ако няма – признайте си“, при­зова депутатката.

„Излезте и кажете: Ние смя­тахме да направим хъб, който, разбира се, няма да пълни бъл­гарската хазна, няма да рабо­ти за българския интерес, а за интереса на концесионерите в шелфа, ако и когато те открият природен газ“, продължи с при­зивите си към управляващите в оставка Ташева.

По късно във фейсбук про­фила си депутатката написа, че „американският сондажен кораб „Noble Globetrotter“, кой­то сондира блок „1-21 Хан Ас­парух“, си замина тихомълком още през лятото. Никой не знае какво откри той. Кой притежава данните? Кога и къде ще ги про­четем? Откриха ли залежи? Да или не? Представете си, че аме­риканските сондьори са откри­ли залежи на газ, но по полити­чески съображения искат да ги скрият от нас. А може консор­циумът Тотал-Репсол-ОМВ да е решил да запази информацията за себе си с идеята „откъде-на­къде тия българи ще имат газов хъб на своя територия?! Ние ис­каме да им отнемем бизнеса с транзит на газ, което ще стане след 2019 г., когато Русия спре газа през Украйна!“

Или, може и да има газ, но на много голяма дълбочина, което прави нерентабилни по-ната­тъшните работи. Отново – кой притежава данните и на кого (евентуално) ще ги продаде? На руснаците? На германците (те са ключови транзитьори на руски газ в Западна Евро­па)? На някой друг? Изобщо, не може кой откъдето завърне да дупчи нашата територия/ак­ватория както намери за добре и след това да се изнася, без да се отчете пред българската държава!”, категорична е Таше­ва.