|

ПРИ БЪДЕЩО УПРАВЛЕНИЕ: ОБЕДИНЕНИТЕ ПАТРИОТИ ЩЕ ОСИГУРЯТ ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Ще осигурим сила и модернизация на българската ар- мия при бъдещо наше управление, заяви проф. Любомир Владимиров от АТАКА

 По покана на народните представители от великотърновския избирателен район на посещение в Народ­ното събрание бяха команд­ният състав и курсантите от Националния военен универси­тет „Васил Левски“ във Велико Търново. Срещата бе организи­рана от Обединените патриоти на 7 декември.

Армията е институция – няма силна държава без силна ар­мия. Това каза заместник-пред­седател на 43-ото Народно съ­брание Красимир Каракачанов.

Състоянието на нашата войска е незавидно. Трябва спешно превъоръжаване и подобряване заплащането и перспективите на военнослу­жещите, подчерта той.

Отново обърна внимание на тежката обстановка с мигран­тите по границите и настъпва­щия ислямски фундаментали­зъм.

Армията е институция. Единствено в нея останаха категории като дълг, чест, дос­тойнство, доблест и приятел­ство – няма силна държава без силна армия. На вашите плещи ще падне тежестта да върнете гордостта и силата на пагона, обърна се към курсантите Ка­ракачанов.

Народният представител от АТАКА проф. Любомир Вла­димиров поздрави студенти­те с празника им. Той изрази своята увереност, че вече 138 години университетът е създа­вал български офицери, които достойно са изнасяли на пле­щите си подготовката и учас­тието на българската армия в Сръбско-българската война и във войните за национално обединение. Той припомни, че от редиците на търновския уни­верситет са произлезли редица началник щабове, военни ми­нистри и политици.

Според проф. Любомир Вла­димиров основната мисия на вуза е да развива в курсанти­те умствени, морални, волеви и физически качества, но съ­щевременно да ги учи на дълг, чест и любов към България.

Българската армия се нуж­дае от модернизация, с която да посрещне предизвикател­ствата пред националната сигурност на страната. Необ­ходими са допълнителни сти­мули и адекватно заплащане на българските военни, които ще се случат при едно бъдещо управление на страната от па­триотични партии, заяви проф. Владимиров.

Според Обединените патри­оти е изключително приори­тетно участието на българските офицери и войници в охраната на българските граници от миг­рантските вълни и надигащия се от Близкия изток ислямски фундаментализъм. „Вие ще сте пазителите на България, пра­вославието и семействата ни!“, обърна се в заключение депу­татът от АТАКА към студентите.