|

ПРОФ. СТАНИЛОВ КЪМ КУНЕВА: ЗА 2 ГОДИНИ ДА БЯХТЕ ОПРЕДЕЛИЛИ КРИТЕРИИТЕ, ПО КОИТО СЕ ДАВАТ НАУЧНИ ТИТЛИ

Какви мерки ще предприемете, за да започне незабавното публично об­съждане на критериите, по които се определят научните титли? Това попи­та проф. Станислав Станилов по време на парламентарния контрол министъра на образованието Меглена Кунева.

Депутатът от АТАКА подчерта от трибуната, че съществена част от ре­формата във висшето образование и науката е именно въвеждане на на­ционални наукометрични критерии за академичните длъжности. А академич­ната общност отдавна изисква подобна промяна. МОН предложи необходими­те промени и те са гласувани на второ четене в образователната комисия.

Според проф. Станилов се създава безпокойство в академичните среди, че неизвестни чиновници от минис­терството могат да включат произвол­ни критерии и да затрудняват процеду­рите през първите няколко години от прилагането му.

По думите му академичната общ­ност смята, че е необходимо спешно официално публикуване на Проекта за национални наукометрични критерии и обсъждането му в много по-широк кръг.

Кунева отговори, че в министер­ството са били сформирани работни групи по изготвяне на минималните критерии и академичните среди щели да се запознати с наукометричните по­казатели преди обнародването в „Дър­жавен вестник“, но в момента не са в състояние да продължат тази работа, заради оставката на правителството.

В реплика народният представител подчерта, че две години са били дос­татъчни да бъде приет този Закон за академичния състав.

Проф. Станилов припомни, че той е изготвил проект, който се различава силно от проекта на МС, защото наис­тина предлага промени и стабилизация на реформирания закон.