|

АТАКА НАСТОЯВА ЗА ОТНЕМАНЕ ЛИЦЕНЗИТЕ НА ЕРП-ТАТА

ДА СЕ КОМПЕНСИРАТ ХОРАТА, КОИТО ЖИВЯХА
ДЕНОНОЩИЯ БЕЗ ТОК ПРИ ОТРИЦАТЕЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ

 

АТАКА настоява за незабавно прекратяване и отнемане лицен­зите на енергийните предприятия в България. Това стана ясно от отворено писмо до енергийния министър от депутата от партията на Сидеров проф. Любомир Влади­миров. Според него своевременно следва да се компенсират и бъл­гарските граждани, които живяха денонощия без електрическа енер­гия при отрицателни температури.

В писмото до Теменужка Петко­ва пише, че въпреки уверенията на държавните органи и енергийните предприятия повредите по ел. мре­жа през периода 06-09 януари не бяха отстранени своевременно.

В стотици населени места елек­трозахранването бе прекъснато и над 100 000 български граждани бяха принудени да битуват без ток.

На 6 януари без електрозахран­ване са били около 490 населени места в областите Добрич, Си­листра, Търговище, Разград, Русе, Шумен, Габрово, Варна и Велико Търново. Около Стара Загора и Сливен също е имало засегнати села.

Според Закона за енергетика, министърът трябва да провежда предварителен, текущ и послед­ващ контрол за техническото със­тояние и експлоатацията на енер­гийните обекти и тяхната готовност за работа при природни бедствия и военно положение.

Министерство на енергетиката, както и КЕВР трябва да следят за спазване условията по издадените лицензи на енергийните предпри­ятия, както и да ги задължават, в интерес на обществото, да осигу­ряват непрекъснатост на доставки­те на електрическа енергия.

Във връзка с горепосоченото, следва да се проверят и разслед­ват действията на ЕРП-тата по не­възможността им поредна година превантивно да обновят, подготвят и съхранят целостта на електроп­реносната мрежа.

Отново и поради системна не­възможност да поддържат сигур­ността и ефективността на елек­троснабдяването, което е пряко свързано с живота и здравето на българските граждани, трябва да бъдат отнети лицензите за работа, и същевременно да се компенси­рат страданията на българските граждани – потребители на елек­трическа енергия!“, настояват на­ционалистите.