|

2100606

Пришълците получа- ват топла храна три пъти на ден, за разли- ка от бездомните на- ши съграждани