|

Зам.-министърката от ВМРО Султанка Петрова иска да наемаме пришълци

Султанка Петрова, ВМРО

Депутат от ВМРО гласува ЗА. Само Павел Шопов от АТАКА беше ПРОТИВ

„Препоръка за заетост и достоен труд за мир и устойчивост“ е озаглавен новият скандален документ, който ни натискат да приложим в законодателството си от Международната конфедерация на труда. Тази стряскаща новина разкри депутатът от АТАКА и член на социалната комисия в парламента Павел Шопов.

Документът тихомълком е придвижен от Министерския съвет към Народното събрание за ратификация и беше представен на депутатите от зам.-министърката по труд и социална политика от ВМРО Султанка Петрова. Новата джендъро-мигрантска препоръка е получила от НС входящ номер 902-03-2 от 11 януари 2019 г. и е разгледана в Комисията по труда, социалната и демографска политика на 23 януари 2019 г.

Угоднически 12 членове подкрепят документа – разбивката е 8 депутати от ГЕРБ, двама от ДПС, един от „Воля“ и, забележете, патриотът от ВМРО Калин Поповски също гласува ЗА джендъро-мигрантските текстове. Шестима от БСП гласуват „въздържал се“ и единствено депутатът от АТАКА Павел Шопов казва НЕ. Имената на останалите 11 ще ви представим в някои от следващите броеве на в. „Атака“, тъй като протоколът от заседанието на комисията не беше готов до редакционното приключване на броя.

Интересното е, че ВМРО се опитваха да си присвоят постижението на АТАКА за спирането на Истанбулската конвенция, а сега техният депутат Поповски с колегата му съпартиец Александър Сиди са се изнизали от заседанието на комисията, когато Шопов е влязъл, и на ухото на председателя Хасан Адемов от БСП Поповски е казал да го брои ЗА приемането на препоръката.

Ето и какво е прилежно скрито зад сухия чиновнически текст, постлан с добри намерения и водещ ни по пътя на нова Истанбулска конвенция. Представяме ви извадка от официално преведения текст на „Препоръката за заетост и достоен труд за мир и устойчивост“, 2017 г. (№205), приета на 106-ата сесия на Международната конференция на труда на 16 юни 2017 г. в Женева, Швейцария:

II. Ръководни принципи

1. 7. Предприемайки мерки за заетост и достоен труд, като реакция при криза, в резултат на конфликти и бедствия, и с цел превенция, членовете на организацията трябва да вземат предвид следното:

(е) необходимостта за борба с дискриминацията, предразсъдъците и омразата на база раса, цвят, пол, религиозни убеждения, политически възгледи, национална принадлежност, социален произход, увреждания, възраст или СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ, или на друга база.

(з) необходимостта за обръщане на специално внимание на групи от населението и индивиди, които са станали изключително уязвими в резултат на кризата, включително, НО НЕОГРАНИЧАВАЩО СЕ ДО, деца, младежи, принадлежащи на малцинства лица, местните и племенните народи, лица с увреждания, вътрешно разселени лица, МИГРАНТИ, БЕЖАНЦИ и други лица, които са разселени принудително през границите.

Факсимиле от решението Министерския съвет за одобряване на Препоръката

III. Стратегически подходи

1. 8. ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ТРЯБВА да приемат последователен, многопластов подход, който да въвежда съгласувани и всеобхватни стратегии за насърчаване на мира, предотвратяването на кризите, обезпечаването на възстановяването и устойчивостта, който включва:

(ж) ПРИЛАГАНЕТО НА ДЖЕНДЪР ПЕРСПЕКТИВА към всички дейности, свързани с предотвратяването на кризи и разработка на реакция, въвеждане, мониторинг и оценка.

2. 9. Мерките при криза, прилагани незабавно след приключването на конфликта или бедствието, трябва да включват, в съответствие с обстоятелствата:

(а) координирана и всеобхватна оценка на нуждите, С ЯСНА ДЖЕНДЪР ПЕРСПЕКТИВА.

IV. Заетост и възможности за получаване на доходи

2. 11. Членовете на организацията трябва, за да насърчат пълна, продуктивна, свободно избрана заетост и достоен труд и възможности за получаване на доход чрез, както е подходящо:

(и) УЛЕСНЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА ЛИЦА, КОИТО ПРЕДИ ТОВА СА БИЛИ ЗАЕТИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И ГРУПИ, според обстоятелствата.

3. 12. Членовете на организацията трябва да разработват и прилагат активни политики и програми за пазара на труда, със СПЕЦИАЛЕН ФОКУС върху групите в неравностойно положение и МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ групи, и групите от населението и отделни лица, които са станали особено уязвими в резултат на кризата, включително, НО НЕОГРАНИЧАВАЙКИ се до, лица с увреждания, вътрешно разселени лица, МИГРАНТИ И БЕЖАНЦИ, в съответствие с обстоятелствата.

4.13. При реакция на кризисни ситуации, Членовете на организацията трябва да се стремят към …

(б) специфични компоненти за младежка заетост в програми за разоръжаване, демобилизация и реинтеграция, които включват психосоциално консултиране и други интервенции, които да се занимаят с антисоциалното поведение на населението, от гледна точка на реинтеграцията в цивилния живот.

V. Права, равенство и недопускане на дискриминация

1. 15. …Членките на организацията трябва:

(и) да гарантират, че се спазват човешките права на всички МИГРАНТИ И ЧЛЕНОВЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА.

IX. Социален диалог и роля на организациите на работодатели и работници

1. 24. При реакция на кризисни ситуации, членовете на организацията трябва…

(а) да гарантират, че всички мерки, предвидени в тази Препоръка, се РАЗРАБОТВАТ или НАСЪРЧАВАТ чрез социален диалог, ВКЛЮЧВАЩ ДЖЕНДЪР АСПЕКТИТЕ…

Калин Поповски от ВМРО е депутатът от Обединени патриоти, който подкрепи искането на МОТ

Х. Мигранти, засегнати от кризисни ситуации

1. 26. Вземайки предвид, че СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ трябва да се обърне на МИГРАНТИТЕ, НАЙ-ВЕЧЕ НА МИГРАНТИТЕ-РАБОТНИЦИ, членовете на организацията трябва да предприемат мерки, в съответствие с националното законодателство и приложимото международно законодателство, за да:

(б) насърчават, в съответствие с обстоятелствата, ВКЛЮЧВАНЕТО НА МИГРАНТИТЕ в приемащите общества чрез предоставяне на достъп до трудовите пазар.

(в) ЗАЩИТЯТ И ОБЕЗПЕЧАТ трудовите права и безопасната среда на МИГРАНТИТЕ-РАБОТНИЦИ, включително и за тези с непостоянна заетост…

(г) предоставят необходимите консултации на МИГРАНТИТЕ-РАБОТНИЦИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА…

2. 27. В съответствие с насоките, предоставени в части 5, 8 и 9, членовете на организацията трябва да насърчават равенство на възможностите и отношението за ВСИЧКИ МИГРАНТИ-РАБОТНИЦИ, по отношение на фундаменталните принципи и права в сферата на труда и обхвата на съответните национални трудови закони и разпоредби, и в частност:

(в) да приемат мерки и да подпомогнат кампании, които се борят с дискриминацията и ксенофобията на работното място, и ДА ПОДЧЕРТАЯТ ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ПРИНОС НА МИГРАНТИТЕ, с активното участие на организациите на работодателите и работниците, както и на гражданското общество.

XI. Бежанци и завърнали се

2. 29. Членовете на организацията трябва да признаят изключително важната роля на справедливото споделяне на задълженията и отговорностите. Те трябва да укрепят международното сътрудничество и солидарност, за да предоставят предвидима, устойчива и адекватна хуманитарна помощ и помощ в развитието, за да подпомогнат най-слабо развитите и развиващите се страни, които приемат голям брой бежанци, включително по отношение на справянето със затрудненията за техните трудови пазари и осигуряването на продължаващото им развитие.

3. 30. Членовете на организацията трябва да…

(б) ФОРМУЛИРАТ НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА и национални планове за действие, включвайки компетентните органи, отговарящи за заетостта и труда, и в консултация с организациите на работодатели и работници ДА ГАРАНТИРАТ ЗАЩИТАТА НА БЕЖАНЦИТЕ НА ТРУДОВИТЕ ПАЗАРИ, включително по отношение на възможностите за достоен труд и източници на доход.

4. 31. Членовете на организацията трябва да съберат надеждна информация, за да ОЦЕНЯТ ВЛИЯНИЕТО НА БЕЖАНЦИТЕ ВЪРХУ ТРУДОВИТЕ ПАЗАРИ и нуждите на съществуващата трудова сила и работодателите, за да оптимизират ИЗПОЛЗВАНЕТО на умения и ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ, КОЙТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БЕЖАНЦИТЕ.

6. 33. В съответствие с насоките, предоставени в части 4, 6 и 7, членовете на организацията ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВАТ БЕЖАНЦИТЕ в предприеманите действия по отношение на заетостта, обучението и достъпа до трудовите пазари, в частност:

(д) да положат конкретни усилия при ПОДПОМАГАНЕТО НА ВКЛЮЧВАНЕТО В ТРУДОВИТЕ ПАЗАРИ НА БЕЖАНЦИ жени, млади хора и на други лица, които са в уязвима ситуация.

(е) ДА УЛЕСНЯТ, в съответствие с обстоятелствата, преносимостта на свързаните с работата и СОЦИАЛНИТЕ ОСИГУРОВКИ ПРАВА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, ВКЛЮЧВАЩО ПЕНСИИТЕ, в съответствие с националните разпоредби на приемащата страна.